Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 09-07-2010

Spar lønsumsafgift og moms ved passiv kapitalanbringelse 

SKAT offentliggjorde den 6. juli 2010 det længe ventede styresignal vedrørende finansielle virksomheders opgørelse af lønsumsafgift og momsfradrag.
 

Så er ventetiden ovre. SKAT offentliggjorde den 6. juli 2010 det længe ventede styresignal vedrørende finansielle virksomheders opgørelse af lønsumsafgift og momsfradrag. Styresignalet har været ventet siden 2001, hvor der over for SKAT blev rejst spørgsmål om, hvorvidt finansielle virksomheder kan holde den del af lønsummen uden for lønsumsafgiftsgrundlaget, som kan henføres til virksomhedens investeringsaktiviteter vedrørende egne midler (passiv kapitalanbringelse).

Passiv kapitalanbringelse i finansielle institutioner

Finansielle institutioner er lønsumsafgiftspligtige som følge af, at deres aktiviteter er momsfritaget. Lønsumsafgifts­pligten beror på den lønsum, der anvendes til udøvelsen af de finansielle aktiviteter.

 

Når finansielle institutioner skal opgøre deres momsfradragsprocent og deres lønsumsafgift, er de relevante indtægtsposter de poster, som stammer fra den økonomiske virksomhedsudøvelse.  Er der indtægtsposter, som ikke stammer fra økonomisk virksomhed, men som snarere er udtryk for indtægter opnået ved passiv kapitalanbringelse, kan disse poster nu holdes ude af beregningerne. Det gælder for eksempel ren formueplacering og -forvaltning af virksomhedens egne midler, når disse ikke er et resultat af den bagvedliggende virksomhed.

 

I forhold til momsfradragsretten betyder de nye retningslinjer således, at indtægter ved passiv kapitalanbringelse ikke skal medregnes til de finansielle institutioners samlede omsætning. Dette indebærer, at fradragsprocenten for finansielle institutioner kan øges. De nye principper får virkning fra og med 1. januar 2011. Ændringerne for beregningen af den delvise fradragsret er angivet selvstændigt i styresignalerne SKM2010.446 (pengeinstitutter), SKM2010.444 (realkreditinstitutter) og SKM2010.447 (forsikringsvirksomheder/pensionskasser).

 

Det følger endvidere af styresignalet, at lønsum, der relaterer sig til den passive kapitalanbringelse, ikke skal medregnes i lønsumsafgiftsgrundlaget. Udøver den finansielle institution investeringsaktiviteter for midler, der må henregnes til virksomhedens egenkapital, vil der være tale om ren formueplacering og ‑forvalt­ning af egenkapital. Det skal dog understreges, at kun hvis investeringen af egne midler kan holdes klart adskilt fra den finansielle virksomheds almindelig drift, vil der være tale om passiv kapitalanbringelse og dermed mulighed for at redu­cere lønsumsafgiftsgrundlaget.

Genoptagelse af lønsumsafgiftsgrundlaget

De finansielle institutioner, der efter den hidtidige praksis har indbetalt lønsumsafgift af den del af lønsummen, der kan henføres til virksomhedens investeringsaktivitet vedrørende egne midler, og som ikke udgør økonomisk aktivitet, kan anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret.

 

Den første afgiftsperiode, der var til prøvelse i denne sag, vedrørte perioden 1. april - 30. juni 1996. Efter reglerne om ekstraordinær genoptagelse kan der ske genoptagelse fra og med den periode, der var til prøvelse i den første sag, og anmodningen om genoptagelse skal fremsættes efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Derefter skal en anmodning om ekstraordinær genoptagelse fremsættes inden seks måneder fra den afgiftspligtige er kommet til kundskab om praksisændringen. Det betyder, at der skal reageres over for SKAT inden den 6. januar 2011.

 

En anmodning om genoptagelse skal indsendes til SKAT og skal indeholde en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling samt dokumentation for, at kravet vedrører finansielle aktiviteter, der ikke udgør økonomisk virksomhed efter momslovens regler.

 

Yderligere information

Jette Esbjerg Larsen
Telefon 38 18 3790
jesbjerg@kpmg.dk