Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 17-11-2011

Seneste praksis om moms på byggegrunde 

Skatterådet har på det seneste afsagt en række bindende svar om den momsmæssige behandling af byggegrunde. Praksis på området for salg af byggegrunde er således yderligere præciseret i en række særlige situationer: Ekspropriationserstatning for en byggegrund, fortolkning af en byggegrund og returnering af en byggegrund.

Ekspropriationserstatning for en byggegrund

Skatterådet har afgivet et bindende svar til en VVS- og entreprenørforretning, der var ejer af en ubebygget erhvervsgrund, som delvist skulle eksproprieres til brug for anlæg af en vej.

 

Skatterådet udtalte, at ekspropriationserstatningen skulle indeholde moms. Dette skyldtes, at der var tale om levering af en byggegrund mod vederlag (ekspropriationserstatning), som blev leveret af en momspligtig person (VVS- og entreprenørforretningen).

Fortolkning af en byggegrund

En kommune har spurgt til, om en fast ejendom kan anses for at være en byggegrund i momslovens forstand, når ejendommen er udlagt til formål, der muliggør bebyggelse, men hvor retslige forhold som servitutter reelt umuliggør genbebyggelse.

 

Grunden var på 446 m2, og grunden var pålagt vejbyggelinjer ved servitutter, der ifølge Vejdirektoratet umuliggjorde genbebyggelse af grunden. Resten af grunden, som ikke var pålagt servitutter, var på ca. 75-85 m2 og kunne bebygges med simpelt byggeri (udhus, carporte, garage). På en mindre del af grunden, 9 m2, var der dispensation til at opstille en pumpestation.

 

Skatterådet anså ejendommen for at være en byggegrund uanset de retslige begrænsninger, idet ejendommen muliggør opførelse af bygninger, når byggeriet i øvrigt opfyldte kravene i byggelovgivningen.

Returnering af en byggegrund

Skatterådet har også taget stilling til en kommunes momsfradragsret i en sag om en kommune, der ville tilbagekøbe en byggegrund fra en privatperson. Kommunen havde i første omgang solgt byggegrunden til en privatperson med moms. Ved kommunens tilbagekøb blev det forudsat, at byggegrunden blev tilbagekøbt inden for 2 år fra overtagelsen og med fradrag på 10 % af den oprindelige salgspris.

 

Skatterådet fandt, at kommunen kunne anvende returneringsreglerne om annullering og returnering af en vare i momsloven, og dermed kunne kommunen fradrage momsen, der var indeholdt i tilbagekøbsprisen. Returneringsreglerne kunne anvendes af kommunen i de tilfælde, hvor der var en forudgående aftale om, at kommunen kunne tilbagekøbe byggegrunden, såfremt betingelsen om byggepligt ikke var opfyldt inden for 2 år fra overtagelsen. 

 

Kontakt

Karina Kim Egholm Elgaard
Telefon 38 18 34 24
karinaelgaard@kpmg.dk