Danmark

Oplysninger

 • Ydelse: Tax
 • Type: Nye love og regler
 • Dato: 11-08-2010

Markante ændringer af eksisterende bonus og aktieordninger 

Den 7. juli 2010 har EU-Parlamentet vedtaget nye skærpede regler for kontant- og aktiebaserede bonusordninger i den finansielle sektor. Det forventes, at Rådet godkender direktivet endeligt i uændret form i efteråret 2010.

Reglerne indebærer en væsentlig regulering i adgangen til frit at designe og aftale vilkårene i incitamentsprogrammer. Reglerne træder i kraft 1. januar 2011. Da reglerne imidlertid også har virkning for allerede eksisterende bonus- og aktieordninger, er det påkrævet at implementere de nye regler i eksisterende incitamentsordninger hurtigst muligt.

 

Direktivet betyder, at enhver bonusudbetaling til ledende medarbejdere og risikotagere, som finder sted fra og med 1. januar 2011 – såvel kontant som aktiebaseret – skal ske i henhold til direktivkravene.

 

Hvilke virksomheder og institutioner i den finansielle sektor er omfattet af direktivet

       

 • Kreditinstitutter omfattet af Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006
 • Investeringsselskaber omfattet af Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006

 

Dette betyder, at pengeinstitutter, realkreditinstitutter, børs- og fondsmæglerselskaber samt investeringsselskaber er omfattet af direktivet.

 

Direktivet omfatter ikke forsikringsselskaber. Det må imidlertid forventes, at forsikringsselskaber også vil blive omfattet i forbindelse med den danske implementering af direktivet, da forsikringsselskaber er omfattet af lov om finansiel virksomhed.

 

Reglerne finder også anvendelse på moder- og datterselskaber til de omfattede virksomheder.

 

Hvilke personer er omfattet af direktivet

 

 • Ledelse
 • Risikotagere
 • Medarbejdere med kontrolfunktioner
 • Øvrige medarbejdere, hvis samlede løn ligger inden for samme lønramme som ovennævnte tre kategorier, og hvis arbejde entydigt har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil

 

Direktivet giver ingen nærmere definition af, hvilke medarbejdere der anses for risikotagere.

 

Hovedpunkterne i de nye skærpede regler er

 

 • Virksomhederne skal udarbejde en politik for variabel aflønning samt nedsætte et løn- og vederlagsudvalg som en del af ledelsesstrukturen
 • Vederlagspolitikken skal afspejle en sund balance mellem medarbejderens personlige mål og virksomhedens langsigtede interesser
 • Mindst 50 % af den variable løndel skal ske med aktier eller aktielignende instrumenter
 • Mindst 40 % af enhver variabel løndel skal udskydes i mindst 3 år
 • Ved særlig høj variabel løndel skal mindst 60 % af denne udskydes i mindst 3 år
 • Bonuslignende pensionsbetalinger omfattes også af direktivets krav
 • Incitamentsprogrammets betingelser skal tage højde for, at det udskudte beløb skal kunne reduceres eller helt bortfalde, hvis virksomhedens finansielle resultater har været beherskede eller negative
 • Fratrædelsesgodtgørelser skal være afhængige af virksomhedens finansielle resultater
 • Virksomheder omfattet af" bankpakkerne" undergives særligt skærpende vilkår

 

Ikrafttræden

 

Direktivets regler skal implementeres inden udgangen af 2010, og kravene i direktivet skal efterleves for bonus- og aktieordninger ydet til den berørte personkreds fra og med 1. januar 2011.

 

De nye regler finder endvidere anvendelse på:

 

 • Aflønning, der forfalder på grundlag af kontrakter, der er indgået forud for den faktiske gennemførselsdato i den enkelte medlemsstat, og som tildeles eller udbetales efter denne dato, samt på
 • Aflønning, der er tildelt, men endnu ikke udbetalt forud for den faktiske gennemførselsdato i den enkelte medlemsstat, for så vidt angår tjenesteydelser, som er udført i 2010

 

Skattemæssige forhold

 

De nye regler skaber en række skattemæssige overvejelser og faldgruber, det er vigtigt at være opmærksom på:

 

 • Hvilke skattemæssige konsekvenser har ændringer af eksisterende ordninger som følge af de nye regler?
 • Er det muligt at optimere beskatningen af eksisterende eller nye incitamentsprogrammer?
 • Hvornår sker der endelig beskatning af den udskudte løndel, og hvornår og i hvilket omfang har arbejdsgiver pligt til at indeholde kildeskat m.v.?
 • Hvornår og i hvilket omfang er der fradragsret for den udskudte løndel?
 • I hvilket omfang og på hvilket tidspunkt indtræder der lønsumsafgiftsforpligtelse af den udskudte løndel?
 • Fastlæggelse af internationale skatteaspekter for ind- og udstationerede medarbejdere samt grænsegængere

 

Ansættelsesretlige forhold

 

Direktivet medfører endvidere en række ansættelsesretlige problemstillinger:

 

 • I hvilket omfang og hvornår har medarbejderne ret til udbetaling af den udskudte løndel, hvis medarbejderen fratræder før udbetalingen af den udskudte del
 • I forbindelse med tilpasning af eksisterende bonusordninger skal de ufravigelige regler i funktionærloven respekteres, herunder spørgsmål om evt. afgivelse af varsel overfor medarbejderne
 • Ved design og håndtering af fremtidige bonusordninger skal ferieloven, funktionærloven og aktieoptionsloven iagttages

 

Væsentlige opgaver for virksomhederne i forbindelse med tilpasning til direktivet

 

Virksomhederne bør sikre sig, at:

 

 • de medarbejdere, som er omfattet af direktivet, hurtigst muligt identificeres
 • der for fremtiden sker udskydelse i mindst 3 år af en væsentlig del af den variable aflønning (deferred bonusordning) for ledelse og risikotagere m.v.
 • der hurtigst muligt og helst inden udgangen af 2010 indarbejdes et tilsvarende udskydelseselement i eksisterende bonusordninger for de berørte medarbejdergrupper, da direktivet også har virkning for allerede eksisterende bonus- og aktieordninger
 • mindst halvdelen af den variable løndel sker i aktier eller aktielignende instrumenter
 • enhver bonusudbetaling, som finder sted fra og med 1. januar 2011, for de berørte medarbejdere – såvel kontant som aktiebaseret – sker i henhold til direktivkravet
 • pensions- og fratrædelsespolitikker gennemgås med henblik på at opfylde direktivets krav

 

KPMG hjælper med 360 graders rådgivning og implementering

 

De nye skærpede regler stiller store krav til virksomhedernes design af incitamentsprogrammer, herunder særligt kommunikation samt fastsættelse af bonusmål for den udskudte løndel.

 

Reglerne betyder, at den udskudte løndel skal kunne bortfalde helt eller delvist. Uden en grundig forberedelse, design- og kommunikationsindsats vil mange medarbejdere kunne opleve, at den samme bonus skal optjenes to gange.

 

KPMG sikrer, at alle aspekter vedrørende implementering af direktivets krav er gennemtænkt og hænger sammen ved etablering af nye incitamentsprogrammer og ændringer af eksisterende programmer, og bistår endvidere med udarbejdelse af lønpolitik.

 

Det betyder, at vi tager hensyn til såvel skattemæssige, afgiftsmæssige, ansættelsesretlige, selskabsretlige samt de HR- og kommunikationsmæssige udfordringer, som direktivet giver anledning til.

 

Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson i skatteafdelingen eller

 

Anja Bech
Telefon 38 18 37 25
abech@kpmg.dk

 

Kasper Svendsen
Telefon 38 18 38 02
ksvendsen@kpmg.dk