Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 23-10-2013

Ny og væsentligt ændret praksis - rejsebureauer 

EU-Domstolen har foretaget en kovending og har fastslået, at der ikke skal være tale om salg direkte til en rejsende, før særordningen kan bruges. Det er i direkte modstrid med dansk praksis fastslået af bl.a. Højesteret. Det giver gode muligheder for optimering.

EU-Domstolen har i sag C189/11 truffet en meget opsigtsvækkende afgørelse om, hvornår rejsebureauer er omfattet af særordningen og dermed af margenmomsen.


Efter fast dansk praksis har man alene kunnet anvende særordningen, hvis man solgte en pakkerejse direkte til den rejsende. Det betød også, at hvis et rejsebureau solgte til et andet bureau, ville særordningen ikke finde anvendelse. Højesteret fastslog dette tilbage i 2005, og dette er bekræftet af Landsskatteretten i 2011.


Denne praksis har også været gældende i rigtig mange EU-lande.


I den nye dom gør EU-Domstolen op med denne opfattelse, idet den fastslår, at salg til alle former for kunder er omfattet. EU-Domstolen begrunder dette med, at det er bestemmelsens formål at forenkle afregningen af moms for rejsebureauer. Herom skriver de: "Domstolen har ved flere lejligheder fastslået, at de tjenesteydelser, der udføres af rejsebureauer og rejsearrangører, er karakteriseret ved, at de almindeligvis består af flere ydelser, navnlig med hensyn til transport og indkvartering, som udføres såvel i som uden for den medlemsstat, hvor virksomheden har sit hovedsæde eller et fast forretningssted. På grund af de mange forskellige ydelser og de steder, hvor ydelserne udføres, ville der for virksomhederne være praktiske vanskeligheder forbundet med at anvende de almindelige regler om beskatningsstedet, afgiftsgrundlaget og fradrag af den indgående afgift, og disse vanskeligheder ville kunne hindre virksomhederne i at udføre deres arbejde. Det var for at tilpasse de gældende regler til denne særlige form for virksomhed, at EU-lovgiver indførte en særordning med hensyn til moms".


Henset til formålet med særordningen for rejsebureauer finder EU-Domstolen det vigtigt, at alle kan drage fordel af de forenklede momsregler, og at disse ikke er forbeholdt rejsebureauer, der videresælger pakkerejser til den endelige forbruger.


 Den nye dom giver god mulighed for at optimere rejsebureauernes forretningsmodel, da momsloven med denne afgørelse ikke længere er en hindring herfor.


Hvis du vil vide mere herom, er du velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt

Kontakt
Lotte Marianne Blumensaadt
Senior VAT Manager
Telefon 73 23 32 79
lblumensaadt@kpmg.dk