Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 23-10-2013

Ny mulighed for at holde individuel porteføljeforvaltning fritaget for moms 

Hvordan er det nu med moms på porteføljeforvaltning? SKAT har offentliggjort en række bindende svar, som peger i forskellig retning med hensyn til konsekvenserne af Deutsche Bank. Læs mere om de nye afgørelser og mulighederne her.

EU-Domstolens afgørelse i Deutsche Bank-sagen har som bekendt medført, at Danmark ikke længere har kunnet opretholde momsfritagelsen af diskretionær porteføljeforvaltning.  Praksisændringen har i Danmark haft virkning fra 1. juli 2013. Der er imidlertid stadig uklarheder omkring rækkevidden af den nye praksisændring, men der ser nu ud til at være åbninger i forhold til stadig at kunne momsfritage individuel porteføljeforvaltning for moms, hvis investeringsforvalteren ikke har mandat til at handle på kundens vegne uden forudgående accept fra kunden.

 
Denne sondring har SKAT udtrykt i to nylig offentliggjorte afgørelser vedrørende momsbehandlingen af ikke-diskretionær porteføljeforvaltning. SKAT finder i disse afgørelser frem til, at der er tale om momsfri porteføljerådgivning i forbindelse med ikke-diskretionær porteføljeforvaltning, og at porteføljerådgivning ikke er omfattet af ovenstående praksisændring, og dermed fortsat er at anse for momsfri. I de konkrete afgørelser var der tale om aftaler, hvorefter bankerne ikke havde mandat til at gennemføre handler med værdipapirer på vegne af investorerne, og hvor selve handlen med værdipapirer således alene skete efter kundens accept. Bankerne opkrævede i den forbindelse et særskilt honorar for fastlæggelse af investeringsstrategi for investor og overvågning af markedet samt kurtage i tilfælde, hvor anbefalingerne førte til gennemførsel af værdipapirhandler. Aftalerne forekommer således honorarmæssigt at være identiske med de aftaler, som var genstand for Deutsche Bank-sagen.


SKAT når i sine afgørelser frem til, at der er tale om en sammensat ydelse, hvor hovedydelsen består af værdipapirhandel, der er momsfri, hvorfor selve rådgivningsydelsen, der isoleret set er momspligtig, ligeledes skal behandles som værende momsfri.

  
Sagerne illustrerer, at hvorvidt der skal moms på honoraret eller ej, beror på en konkret vurdering af de enkelte forvaltningsaftaler. Med de nye sager er der efter KPMG's opfattelse gode muligheder for at opnå momsfrihed på porteføljeforvaltning, når investeringsforvalteren skal indhente investors accept inden indgåelse af handlen.

 

Kontakt

Kontakt
Monica Frese
Senior Consultant
Telefon 73 23 67 26
mfrese@kpmg.dk
Feature image
Randi Christiansen
Director
Telefon 73 23 39 41
randichristiansen@kpmg.dk