Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 23-10-2013

Kan containere udlejes som fast ejendom i momsmæssig sammenhæng? 

Skatterådet har afgivet et bindende svar om, hvorvidt udlejning af containere som depotrum kan anses for udlejning af fast ejendom. Svaret er ja!

Udlejning af fast ejendom er efter fast praksis, når lejer for en aftalt periode og mod vederlag får brugsretten til et nærmere afgrænset og identificerbart areal, og lejer har retten til at udelukke andre fra området.


Det følger af momslovens regler, at udlejning og bortforpagtning af fast ejendom er fritaget for moms. Udlejning af opbevaringsbokse er dog ikke omfattet af denne fritagelse.


EU-Domstolen har udtalt, at begrebet "fast ejendom" ikke kan gøres afhængigt af de definitioner, der findes i de civilretlige regler i de enkelte medlemsstater, da der i relation til momsfritagelsen for udlejning er tale om en fællesskabsdefinition.  


Udlejning af opbevaringsbokse er ikke omfattet af momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom. Den manglende momsfritagelse stammer fra et EU-direktiv, som anvender begrebet sikkerhedsbokse. Sikkerhedsbokse kan ikke sidestilles med containere, hvorfor udlejning af containere ikke med denne begrundelse vil skulle anses for opbevaringsbokse og dermed skulle pålægges moms. 


Skatterådet udtaler, at udlejning af de pågældende containere er udlejning af fast ejendom, hvilket begrundes med, at:

 

  • Containerne er placeret på en bestemt lokalitet med henblik på vedvarende anvendelse der
  • Lejerne har ubegrænset adgang til det lejede.  


Det betyder dermed også, at containerne ikke vil kunne udlejes som fast ejendom i forbindelse med anvendelse til fragt af varer fra et sted til et andet. Det blev derimod anset for værende uden betydning, om containerne var placeret indendørs eller udendørs. 


Udlejning af containere kan hermed føjes til listen af faste ejendomme, som efter praksis kan udlejes uden moms. Det følger allerede af denne praksis, at udlejning af blandt andet olietanke, der er fast placeret på en grund, stationære husbåde og pavillonbygninger, der skal anvendes samme sted over et længere tidsrum, anses for udlejning af fast ejendom.

 

Kontakt

Kontakt
Trine Schorling
VAT Consultant
Telefon 73 23 40 47
tschorling@kpmg.dk
Feature image
Heidi Lundsgaard Udsen
Partner
Telefon 73 23 40 48
hlundsgaard@kpmg.dk