Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Moms told og afgifter
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 17-11-2011

Igen underkendes staten af EU-Domstolene 

EU-Domstolen har for tredje gang på kort tid underkendt den danske stat. Sagen handler om, hvorvidt en køber/slutbruger har et tilbagebetalingskrav eller erstatningskrav mod SKAT, når den ulovlige afgift er indbetalt i tidligere handelsled. Dommen kan give nyt liv til gamle sager om tilbagebetaling af ulovligt opkrævede afgifter og er meget principiel.

Domstolen har i en dom af 20. oktober 2011 besvaret nogle præjudicielle spørgsmål indgivet af Vestre Landsret.

 

Sag C-94/10 vedrører den danske smøreolieafgift, som olieselskaberne skulle afregne til SKAT. Da det i 2001 viste sig, at denne afgift var i strid med EU-retten, blev den ophævet, og olieselskaberne kunne kræve tilbagebetaling heraf. Dette var dog ikke muligt, hvis olieselskaberne havde overvæltet afgiften på en senere køber ved at hæve prisen. Dommen fra EU vedrører nu spørgsmålet om, hvorvidt den køber, som afgiften overvæltes på, har et krav mod SKAT i stedet.

Domstolens udtalelser

Domstolen udtaler, at den økonomiske byrde, som er blevet pålagt køberen ved betaling af en ulovlig afgift, skal udlignes. Spørgsmålet er herefter: Hvordan?

 

Domstolen fastslår, at en medlemsstat kan modsætte sig et tilbagebetalingskrav fra køberen, hvis denne kan fremsætte et civilretligt krav mod sælgeren, og det ikke er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at opnå tilbagebetaling herfra.

 

Derudover fastslår Domstolen, at en medlemsstat kan afvise et erstatningskrav med henvisning til, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem afgiften, som er opkrævet, og køberens tab, hvis køberen i stedet kan rette sit krav mod sælgeren, og det ikke er praktisk umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at få erstatning herfra.

KPMG's vurdering

Domstolen er meget generel i sine udtalelser og kommer derfor ikke med konklusioner, der gør, at vi med sikkerhed ved, hvordan Vestre Landsret vil afgøre sagen. Det er nu op til Vestre Landsret at overføre Domstolens betragtninger til danske forhold og afgøre sagen i overensstemmelse hermed.

 

Dommen kan få betydning for:

 

  • De virksomheder, hvorpå en afgift er blevet overvæltet, men som tidligere har fået afslag på tilbagebetalingskrav med den begrundelse, at det ikke er dem, der er blevet opkrævet afgiften
  • De virksomheder, der ifølge SKATs udmelding ikke har været berettigede til at søge afgiften tilbagebetalt.
  • Fremtidige tilbagebetalingskrav, hvor det viser sig, at opkrævede afgifter ikke er i overensstemmelse med EU-retten, og hvor der skal ske tilbagebetaling - altså også moms og andre afgifter end smøreolieafgift.

 

Vi afventer nu spændt Vestre Landsrets dom i sagen.

 

Kontakt

Mette Kruhl Schøler
Telefon 65 58 42 11
mschoeler@kpmg.dk