Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 20-06-2013

Værd at vide om vækstpakken - Skat 

Regeringens vækstpakke forventes vedtaget ultimo juni 2013. Hovedelementerne er: Selskabsskatten og virksomhedsskatten nedsættes. Lempelse for forskere m.v. Rabat vedrørende kapitalpensioner. Selvstændiges forsikringer. Skattekreditter ved forskning. BoligJobordningen forlænges.

Selskabsskattesatsen

 

Selskabsskattesatsen nedsættes gradvist fra de nuværende 25 % til 24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 og endelig 22 % i 2016 og efterfølgende år. Beskatningen i virksomhedsordningen nedsættes tilsvarende. For overskud vedrørende indvinding af olie og naturgas bibeholdes selskabsskatten på 25 %.

 

Forskere og nøglemedarbejdere

 

Forskere og nøglemedarbejdere, der har arbejdet i udlandet i en periode, skal kunne anvende den skattebegunstigede forskerordning ved ansættelse i en virksomhed, de tidligere har været ansat i. Dette er ikke muligt under de nuværende regler.

 

Kapitalpension

 

Rabatten på 2,7 % (hovedregel) forlænges med 1 år vedrørende afgift på overførsel eller konvertering af eksisterende fradragsberettiget kapitalpension til ikke-fradragsberettiget aldersopsparing m.v. henholdsvis supplerende engangssum.

 

Sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer

 

I dag er præmiebetalinger til sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer vedrørende egen person og medarbejdende ægtefælle ikke en fradragsberettiget driftsudgift, selv om virksomhedens præmieindbetalinger til samme forsikringer vedrørende ansatte er fradragsberettigede driftsudgifter. Regeringen foreslår at indføre et ligningsmæssigt fradrag for selvstændigt erhvervsdrivende i lighed med det, der gælder for selvstændiges indbetalinger til personligt medlemskab af en A-kasse.

 

Skattekredit

 

Fra og med 2015 forhøjes loftet over den årlige udbetaling af skattekredit til den enkelte virksomhed fra 25 % af underskud på 5 mio. kr. til skatteværdien af underskud på 25 mio. kr., som stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. Ved beregning af skatteværdien anvendes selskabs- og virksomhedsskattesatserne, som er ens. Loftet for den årlige udbetaling hæves fra 1,25 mio. kr. til 5,50 mio. kr., når nedsættelsen af selskabs- og virksomhedsskattesatserne til 22 % er fuldt indfaset i 2016.

 

BoligJobordningen

 

Ordningen genindføres med skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i
hjemmet i en 2-årig periode fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014. Ordningen videreføres stort set i uændret udformning - og udvides til at omfatte fritidsboliger. For fritidsboliger gælder reglerne først fra den 22. april 2013. Der er dog særlige regler, hvis fritidsejendommene udlejes, idet kun udgifter til løn for vedligeholdelsesarbejde kan fratrækkes, da der i forvejen er særlige regler fra fradrag ved opgørelse af resultat for udlejningen.

 

Kontakt os

Kontakt os

Ursula Riis
Telefon: 73 23 36 83

uriis@kpmg.dk

 

 

Daniel Bergstein
Telefon: 73 23 42 19

dbergstein@kpmg.dk