Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Person- & Erhvervsbeskatning
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 14-03-2012

Udnyt sol og vind og spar penge 

I dag gør skatte- og afgiftsreglerne det fordelagtigt for mange at investere i vedvarende energianlæg (VE-anlæg), også når det eksempelvis drejer sig om solcelleanlæg på taget af den private bolig eller en husstandsvindmølle i baghaven.

Privatpersoner kan under visse betingelser anvende særlige afgifts- og skattemæssige regler, når vindmøllen eller solcelleanlægget ved den private bolig/fritidsbolig er koblet op på det kollektive elforsyningsnet. Et VE-anlæg vil derfor ofte kunne tjene sig selv hjem inden for en kortere årrække.

 

Der kan opnås fritagelse for elafgift af egen forbrugt produktion via den såkaldte nettomålerordning, (hvor elmåleren populært sagt "løber baglæns"). Under denne ordning må VE-anlægget maksimalt have en kapacitet på 6kW pr. husstand.

 

Skattemæssigt

 

Som privatperson kan der skattemæssigt vælges mellem en skematisk ordning og skattelovgivningens almindelige regler for en erhvervsmæssig virksomhed.

 

Skematisk ordning

 

Vælges den skematiske ordning anses VE-anlægget udelukkende for at være privat benyttet.

 

I selvangivelsen medregnes 60 % af den del af bruttoindkomsten, der overstiger et bundfradrag på 7.000 kr. I bruttoindkomsten skal kun medregnes indtægter fra et eventuelt eksternt salg og således ikke værdien af ejerens eget forbrug af produktionen. For private husstande er der normalt intet eller et meget begrænset eksternt salg.

Der kan ikke fratrækkes faktiske udgifter eller afskrivninger vedrørende anlægget.

 

Vælges den skematiske ordning eller er den valgt ved tidligere anskaffelser af VE-anlæg, er valget bindende for alle VE-anlæggene til og med det indkomstår, hvor det sidste anlæg afstås.

 

Erhvervsmæssig ordning
 

Anvendes den skematiske ordning ikke, anses VE-anlægget for udelukkende at være erhvervsmæssigt benyttet, og anlæggets resultat opgøres efter skattelovgivningens sædvanlige regler for erhvervsmæssig virksomhed.

Der skal udarbejdes et regnskab i forbindelse med selvangivelsen, hvor alle indtægter (herunder værdien af eget elforbrug) medregnes, og alle driftsudgifter inkl. afskrivninger fratrækkes.

 

For vindmøller og solcelleanlæg medregnes eget forbrug i de første 10 år til 0,60 kr. pr. kWh. De efterfølgende 10 år medregnes eget forbrug til 0,40 kr. pr. kWh og herefter 0 kr.
 

Husstandsvindmøller og solcelleanlæg "på stativ" (dvs. ikke integreret i taget eller bygningen) kan skattemæssigt saldoafskrives med op til 25 % om året, også selv om nettoresultatet herved bliver negativt.

 

Ejeren kan vælge at lade VE-anlægget indgå i virksomheds- eller kapitalafkastordningen og derved bl.a. udnytte muligheden for at få fradrag for eventuelle renteudgifter/kapitalafkast i personlig indkomst.

 

Under iagttagelse af visse særlige betingelser er det også muligt at anvende reglerne i forbindelse med blandet benyttet ejendomme.

 

Håndværkerfradrag

 

Ved anvendelse af den skematiske ordning kan der gives håndværkerfradrag for lønudgifter til installation af VE-anlæg på den faste bopæl (op til 15.000 kr. pr. person over 18 år), når udgiften er betalt med betalingskort eller via bank i perioden 1. juni 2011 – 31. december 2012. Tilsvarende gælder for husstandsvindmøller, dog kun for udførelse og betaling i perioden 1. januar – 31. december 2012.

 

Kontakt

Lone Kristiansen

Telefon: 7323 4632

lkristiansen@kpmg.dk

Passer solceller til din økonomi?

Passer solceller til din økonomi?

Med udgangspunkt i vores ekspertise inden for VE-anlæg, har vi lavet en solcelleberegner, der giver dig et præcist økonomisk overblik, før du køber solceller.

 

Prøv vores solcelleberegner her