Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax
  • Type: Information om KPMG
  • Dato: 10-04-2010

Formidling af salg af flybilletter m.v. i fremmed navn 

Ny praksis giver mulighed for tilbagesøgning af moms og lønsumsafgift ved formidling af salg af flybilletter i fremmed navn.

Dette gælder, uanset hvem der betaler vederlaget for formidlingen til rejsebureauet.

 

SKAT har med styresignal SKM2010.228.SKAT udsendt et genoptagelsescirkulære, der giver mulighed for tilbagesøgning af moms og lønsumsafgift ved salg af formidlingsydelser. Dette sker på baggrund af en landsskatteretskendelse (j-nr. 08-00959).

 

Hvis et rejsebureau formidler ydelser som for eksempel flybilletter på vegne af den rejsende, vil dette være en momspligtig aktivitet med virkning fra 1. januar 2011. Tidligere blev dette anset for en momsfritaget rejsebureauydelse.

Rejsebureauer, der har haft tilsvarende ydelser som i kendelsen, kan dog allerede nu anmode om ekstraordinær genoptagelse af deres afgiftstilsvar for tidligere perioder, hvis den fradragsberettigede købsmoms og betalte lønsumsafgift overstiger salgsmomsen for ydelserne.

 

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT med oplysninger om navn, adresse og CVR-nr. samt en specifikation af kravet. Kravet skal indsendes senest 6 måneder efter offentliggørelsen af styresignalet, dvs. senest 29. september 2010. 

 

Kontakt

Lotte Marianne Blumensaadt
Telefon +45 38 18 32 79
lblumensaadt@kpmg.dk