Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning, Transfer Pricing
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev, Nye love og regler
  • Dato: 02-11-2011

Regeringsindgreb på vej 

Under overskriften "Regeringen styrker indsatsen mod multinationale selskaber" offentliggjorde regeringen tirsdag den 1. november 2011 deres planer for, hvad der skal ske på selskabsskatteområdet i den kommende regeringsperiode.

I foråret 2012 vil regeringen fremsætte en pakke, der afsætter over 270 mio. kr. til over to år at "øge SKATs muskelstyrke", hvoraf 100 mio. kr. i 2012 og 80 mio. kr. i 2013 vil gå til at styrke indsatsen overfor multinationale selskaber.

 
Afsætning af øgede ressourcer følges op af ny lovgivning, der forventes fremsat i foråret 2012, og som vil omhandle:

 

Indførelse af krav om revisorpåtegning

Revisor skal erklære sig om, hvorvidt revisor har fundet forhold, som afkræfter, at selskabet opfylder armslængdeprincippet. Kravet skal ikke gælde alle danske selskaber, men selskaber som gennemsnitligt har haft underskud i en vis årrække, samt selskaber, der har transaktioner med lande uden for EU/EØS eller med lande, som Danmark ikke har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med.


Bøder for mangelfuld transfer pricing-dokumentation

Bøder for mangelfuld transfer pricing-dokumentation skal gøres faste med en bødestørrelse på 250.000 kr. med tillæg på 10 % af den forhøjede indkomst.

 

Indførelse af solidarisk hæftelse for selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningsforhold

Der har tidligere været solidarisk hæftelse for selskabsskatter inden for en sambeskatning, men det var da det var frivilligt, om selskaberne ville deltage i en sambeskatning. Den solidariske hæftelse blev netop fjernet, med henvisning til at sambeskatning mellem koncernforbundne selskaber blev gjort obligatorisk, men dette hensyn synes ikke længere at have betydning.


Begrænsning af adgangen til fremførsel af underskud

Skal ske efter tysk og fransk forbillede, sådan at der sættes en begrænsning på, hvor stort et underskud der kan modregnes for året. Det nævnes i planen, at det kan ske ved, at den første million af et underskud altid kan modregnes i positiv skattepligtig indkomst, mens resterende underskud højst kan nedbringe den resterende skattepligtige indkomst med 60 %, hvilket skulle svare til tyske regler.


Stramning af rentefradragsbegrænsningsreglerne

Skal ske, ved at bundfradraget, inden for hvilket renter m.v. altid kan fradrages op til en grænse på i år 21,3 mio.kr., ikke længere vil blive reguleret efter personskattelovens § 20. Denne regulering blev med den tidligere regerings genopretningspakke indstillet frem til 2013, og nu ser det altså ud til, at denne løsning skal gøres permanent.


Lempelsesberegningen for royaltyindtægter fra udlandet skal ændres

Skal ændres sådan, at der kan tages højde for tidligere års fratrukne udgifter i forbindelse med patentet. Den indtægt, der kan opnås lempelse for, bliver således mindre, og dermed reduceres også den lempelse, der kan opnås i Danmark, som følge af at indtægten er beskattet både i Danmark og i udlandet. Der nævnes intet om, hvad der kommer til at ske i forhold til f.eks. royaltybetalinger, der går fra Danmark til udlandet. De beskattes i dag på bruttobasis, dvs. uden hensyntagen til de udgifter, der har været forbundet med at opnå indtægten, og det er gjort gældende, at denne beskatningsmetode er i strid med EU-reglerne, fordi det indebærer en diskrimination i forhold til betalinger mellem udelukkende danske selskaber. Hvis beskatningen af royaltyindtægter, der går ind i Danmark, skal til at ske på basis af en form for nettoopgørelse, bliver det endnu klarere, at dansk beskatning af royaltybetalinger, der går ud af Danmark, også må ske på nettobasis.

 

 

Pressemeddelelsen henviser til, at baggrunden for de kommende indgreb er en undersøgelse, der skulle vise, at mellem 40 og 50 % af de danske selskaber ikke betaler selskabsskat i et givent indkomstår, og at der i 2008 på trods af en angivelig meget kraftig økonomisk opgang i dette år blev opbygget nye skattemæssige underskud.

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Lena Engdahl

Director

Telefon +45 73 23 3513

lengdahl@kpmg.dk