Danmark

Oplysninger

 • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning, Finansiel Virksomhed, Person- & Erhvervsbeskatning
 • Type: Nye love og regler
 • Dato: 25-04-2013

Regeringens vækstplan i hus 

vaekstplan-hus
Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev i går aftes enige om en samlet vækstplan på ca. 75 mia. kr.

Regeringen og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev i går aftes enige om en samlet vækstplan på ca. 75 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Med aftalen skabes der en række forbedringer af erhvervslivets vilkår, der skal bidrage til nye investeringer her og nu og til at gøre Danmark klar til at gribe opsvinget, når de internationale konjunkturer vender.

 

De konkrete lovforslag forventes fremsat i de kommende måneder, således at disse kan vedtages inden Folketinget går på sommerferie.

De enkelte elementer på skatte- og afgiftsområdet vedrører:

 

 • Gradvis reduktion af selskabsskatten fra de nuværende 25 % til 22 % i 2016.  Nedsættelsen indfases med 0,5 % i 2014, 1 % i 2015 og 1,5 % i 2016. Nedsættelsen af selskabsskatten sker, således at nedsættelsen ikke får virkning for overskud ved indvinding af olie- og naturgas. Lønsumsafgiften for den finansielle sektor hæves, så den modsvarer den lavere selskabsskattebetaling for sektoren under et. Aktieindkomstskatten øges ikke som oprindelig forudsat.
 • Grænsen for skattekreditten for forsknings- og udviklingsaktiviteter forhøjes fra skatteværdien af underskud på 5 mio. kr. til underskud på 25 mio. kr. men først fra 2015.
 • Forholdene for erhvervsdrivende fonde forbedres, så overtagelse af virksomheder kan ske med skattemæssig succession. Med virkning fra 2016 skal der således ikke betales aktieindkomstskat af avancen hos den hidtidige ejer, når denne donerer virksomheden til fonden.
 • Den eksisterende henstandsordning for bo- og gaveafgift lempes, således at bo- eller gaveafgift kan indefryses på lempeligere vilkår. Fremover vil indefrysning fortsat kunne ske i 15 år til en rente svarende til diskontoen plus 1 %., men minimumsrenten sænkes fra 6 % til 3 %.
 • Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomhederne gennem blandt andet forlængelse af momskredittiden for virksomheder.
 • Den vægtbaserede emballageafgift afskaffes fra 2015.
 • Afgiftslempelser på procesenergi fremrykkes, så den fulde lempelse opnås i 2014.
 • Reduktion af virksomhedernes afgifter på energi gennem blandt andet en afskaffelse af energispareafgiften (CO2-afgift på el).
 • Kørselsafgifter for lastbiler vil ikke blive indført.
 • Momsfradraget for virksomheders hotelovernatninger i Danmark øges fra 50 til 75 %.
 • Sodavandsafgiften afskaffes med halv virkning fra 1. juli 2013 og med fuld virkning i 2014. Ølafgiften reduceres med 15 % fra 1. juli 2013.
 • Genindførelse af BoligJobordningen med fuld virkning i 2013 og 2014 og samtidig udvides denne til at omfatte sommer- og fritidshuse med virkning fra 22. april 2013.
 • Konkrete lempelser for særligt små og mellemstore virksomheder gennem blandt andet indførelse af fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring.
 •  Den særlige rabatordning knyttet til fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner forlænges til 2014. Det betyder, at kapitalpensioner kan ændres til en aldersopsparing i løbet af både 2013 og 2014 med en skatterabat på 2,7 %.
 • Der afsættes en ramme i perioden 2017 til 2020 til lempelser for erhvervslivet. Rammen udgør samlet set 2 mia. kr., der fordeles med 150 mio. kr. i 2017, 500 mio. kr. i 2018, 500 mio. kr. i 2019 og 850 mio. kr. i 2020. Regeringen tager i næste valgperiode initiativ til at udmønte puljen, som er uden forligsmæssige bindinger.
 

Kontakt os

Kontakt os

Jacob A. Lie

Partner

Telefon 73 23 32 76

jlie@kpmg.dk