Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Legal Services
  • Type: Information om KPMG
  • Dato: 10-04-2010

Ny praksis vedrørende sundhedsydelser 

SKAT har den 4. marts 2010 offentliggjort et nyt styresignal om momsfritagelse af anden egentlig sundhedspleje.

Styresignalet fastsætter overordnede retningslinjer for, hvornår en ydelse kan fritages for moms.

 

Det fremgår af styresignalet, at der er to betingelser for momsfritagelse:

 

  • For det første skal ydelsen kunne karakteriseres som en behandling.
  • For det andet skal ydelsen udføres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv.

 

Navnlig afgrænsningen af, hvornår en ydelse udgør en behandling, har givet anledning til adskillige sager ved Landsskatteretten i de seneste år.

 

Helt overordnet kan behandlingsydelser defineres som ydelser, som har til formål at forebygge, diagnosticere, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sundhedsmæssige uregelmæssigheder.

 

Momsfritagelsen omfatter derfor efter SKATs opfattelse alene ydelser, som har et terapeutisk formål. Sundhedsydelser, der retter sig mod at forbedre en persons generelle sundhedstilstand/velvære, kan efter SKATs opfattelse ikke anses for behandling.

 

Udføres behandlingen af en læge, vil betingelsen efter SKATs opfattelse som udgangspunkt være opfyldt. Er den pågældende behandling dækket af den offentlige sygesikring, vil denne i de fleste tilfælde efter en konkret vurdering være omfattet.

 

Det fremgår i øvrigt af styresignalet, at i det omfang styresignalet giver anledning til en skærpet fortolkning af momsfritagelsen i forhold til det, som er beskrevet i SKATs Momsvejledning, har styresignalet alene fremadrettet virkning fra den 1. juli 2010. SKAT lægger desuden op til, at det netop offentliggjorte styresignal vil blive suppleret af styresignaler, der omhandler fortolkningen af betingelserne inden for enkelte fagområder af det sundhedsmæssige område. 

 

Kontakt

Luise Høj Rasmussen
Telefon +45 38 18 37 62
lhoej@kpmg.dk