Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning, Person- & Erhvervsbeskatning
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 09-07-2012

Hårdere sanktioner over for arbejdsgivers manglende indbetaling 

Virksomheder kan nu risikere at skulle betale mellem 5.000-80.000 kr. i bøde afhængigt af antal ansatte, hvis der ikke indberettes rettidigt til SKAT, eller hvis virksomheden undlader at genindberette inden for en frist meddelt af SKAT.

Den 13. juni 2012 vedtog regeringen en udbygning af straffebestemmelsen i skattekontrolloven vedrørende manglende indberetning/genindberetning.

 

Ændringen betyder, at SKATs administrative bødepraksis fremover vil bygge på objektive kriterier ved bødeudmålingen således, at der fra 1. juli 2012 sanktioneres med bøder, når indberetninger til SKAT ikke sker, eller genindberetning efter anmodning fra SKAT undlades.

 

Bødeniveau

Bøden for manglende indberetning/genindberetning af oplysninger, der dels anvendes ved skatteansættelsen, dels indgår i myndighedernes samarbejde, gradueres efter virksomhedens størrelse målt i antallet af ansatte. Antallet af ansatte vil opgøres ud fra de månedlige indberetninger til indkomstregisteret, og antallet opgøres for den måned, der ligger forud for overtrædelsen af den manglende genindberetning.

 

Bødeniveauet for manglende indberetninger fra arbejdsgiver vil fremover gradueres som følger: 

 

  1. 1-4 ansatte: Bøde på 5.000 kr.
  2. 5-19 ansatte: Bøde på 10.000 kr. 
  3. 20-49 ansatte: Bøde på 20.000 kr.
  4. 50-99 ansatte: Bøde på 40.000 kr.
  5. 100+ ansatte: Bøde på 80.000 kr.

 

Skattekontrolloven

Skattekontrolloven indeholder en lang række indberetningspligter, og manglende rettidig indberetning er strafbelagt med bøde, såfremt det er forsætligt eller groft uagtsomt.

 

Også manglende rettidig genindberetning efter anmodning fra SKAT, fordi der har været fejl i den første indberetning, kan straffes med bøde, hvis det er forsætligt eller groft uagtsomt.

 

Med den nye bestemmelse udmåles bøden objektivt for overtrædelser af indberetningspligten efter antallet af ansatte i virksomheden for at øge den præventive effekt af bøden.

 

Skatteministeren har i forbindelse med lovbehandlingen udtalt, at en virksomhedsejer som udgangspunkt skal have kendskab til de pligter, der er forbundet med at drive virksomhed og derfor har handlet mindst groft uagtsomt, hvis disse pligter tilsidesættes. Det betyder, at indberetningspligten er overtrådt, når fristen for den pågældende indberetning eller genindberetning ikke er overholdt efter der er givet klar vejledning om, hvordan indberetningen skal foregå.

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Per Ørtoft Jensen

Partner

Telefon 73 23 32 39

pojensen@kpmg.dk