Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Person- & Erhvervsbeskatning
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 14-03-2012

Generationsskifte i virksomheden 

Et generationsskifte kan være omkostningskrævende, da der som hovedregel udløses skatter og afgifter ved overdragelsen. Ved brug af forskellige modeller for generationsskiftet kan disse skatter og afgifter nedbringes og/eller udskydes samtidig med fordelene opnås nu.

Overdragelse af en virksomhed beskattes som salg, uanset om virksomheden overdrages ved gave eller mod betaling af et vederlag. Ved overdragelse til familiemedlemmer og nære medarbejdere kan man dog i nogle tilfælde udskyde beskatningen.

 

Overdragelsestidspunktet

 

En afgørende faktor ved værdiansættelsen er forventningerne til den fremtidige værdistigning eller det fremtidige værdifald i virksomheden. Ved familieoverdragelser er det som regel en fordel at overdrage virksomheden på det tidspunkt, hvor virksomhedens værdi er lavest. Herved reduceres skatter og afgifter mest muligt. De skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser er vigtige parametre, når der skal vælges generationsskiftemodel.

 

Finansiering af generationsskiftet


Hvis virksomheden overdrages til næste generation uden gaveelement, vil den yngre generation kun sjældent selv have midler nok til købet af virksomheden, og der vil være brug for en finansiering af købesummen. Det kan dog være vanskeligt for den yngre generation at stille fornøden sikkerhed for banklån m.v., og en kombination af familie- og fremmedfinansiering er derfor ofte løsningen.

 

Anfordringslån

 

Ved generationsskifte til familien vinder det mere frem at overdrage virksomheden med en kombination af gave og et anfordringslån. Fordelen ved denne kombination er, at overdragelse af formuen reelt ikke er sket, men at værdien af virksomheden er låst fast. Den fremtidige værditilvækst i virksomheden sker nu hos den yngre generation, og der skal ikke betales skatter og afgifter heraf, før næste generation igen overdrager virksomheden. Anfordringslånet kan ydes rentefrit, så den nye ejer er ikke påvirket af en rentebyrde.

 

En anden fordel er også, at den nuværende ejer kan "kalde" et afdrag på lånet. Dette kan f.eks. være i forbindelse med, at virksomheden vil udbetale udbytte. Dette udbytte vil så tilfalde de nye ejere, og nettobeløbet kan anvendes som løbende afdrag på lånet. Derved opretholdes formue og likviditet til den 3. alder for overdrageren. Der skal dog på et tidspunkt afregnes gaveafgift på 15 % af en restsaldo - senest ved død.

 

Succession

 

Hvis den nye ejer overtager virksomheden med succession, overtager han også de udskudte skatter. Som kompensation for at overtage de udskudte skatter modtager den nye ejer derfor normalt en gave. Gaven er principielt skatte- eller afgiftspligtig, men der skal kun betales skat eller afgift, hvis gaven er større end den skattemæssige passivpost. De udskudte skatter udgør altså en del af finansieringen af virksomhedskøbet.

 

Øvrige modeller

 

Der findes mange modeller for at optimere et generationsskifte, og ovenstående er kun et mindre udpluk. Tal derfor med din rådgiver i god tid inden et generationsskifte skal finde sted, så du får den mest optimale løsning for dig.

 

Kontakt

Ursula Riis

Telefon: 7323 3683

uriis@kpmg.dk