Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Person- & Erhvervsbeskatning
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 27-11-2013

Få gode skatteråd inden nytår 

2013 lakker hastigt mod enden, men inden vi fejrer nytår, er der en række valg, der skal overvejes. Her tænkes på privatøkonomiske og skattemæssige valg/muligheder.

Nedenfor er listet en række forslag til valg/muligheder for handlinger inden året udløber.

 

Årets sidste bankdag er mandag den 30. december 2013. Sidste bankdag er sidste frist for indbetaling til bank eller pensionskasse.

 

Ratepension og ophørende livrente

 

Du kan maksimalt indsætte 50.000 kr. på din ratepension. Har du en arbejdsgiveradministreret ratepension, skal du være opmærksom på, at denne ordning også er indeholdt i det maksimale indskud på 50.000 kr. (dog fratrækkes AM-bidrag i det arbejdsgiveradministrerede bidrag). Hvis du f.eks. har en arbejdsgiverordning med en indbetaling på 24.000 kr., kan der privat indskydes maksimalt 27.920 kr. på en privattegnet ratepension/ophørende livrente.

 

Livsvarig livrente

 

På en privat ordning kan der maksimalt indbetales 50.000 kr., medmindre man aftaler et større beløb for mindst 10 år. Foretages der et indgangsindskud over 50.000 kr., skal fradraget fordeles over en 10-årig periode. Fradraget gives i den personlige indkomst. 

 

Arbejdsgiveradministrerede ordninger fratrækkes i bruttolønnen og har intet maksimumsbeløb. Yderligere indbetaling i 2013 skal foretages via lønnen og kan derfor maksimalt være bruttolønnen for den pågældende måned.

 

Pensionsordning for selvstændige

 

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du indskyde op til 30 % af årets overskud (før renter) på en ratepension. Der er visse ekstraordinære indtægter, som ikke indgår i beregningsgrundlaget. Beløbet kan godt overskride de 50.000 kr. Sidste frist for indbetaling er sidste bankdag i indkomståret.

 

Frivillig indbetaling af skat

 

Sidste frist for frivillig indbetaling af skat er den sidste bankdag i 2013. Der er ingen øvre beløbsgrænse for indbetalingen.

 

Foretages skattebetalingen først i 2014, vil der tillægges dag-til-dag-rente på indbetalingen. Renten er p.t. fastsat til 2,7 % (tillæg for restskat er p.t. fastsat til 4,7 %). En evt. overskydende skat grundet frivillig indbetaling medfører ikke rentetillæg ved tilbagebetalingen fra SKAT.

 

Salg af aktier

 

Man bør overveje, om der skal foretages aktiesalg (med skattemæssigt tab) til udligning af realiseret aktieavance i 2013. Salget kan foretages for at eliminere den skattepligtige avance helt eller delvis. De solgte aktier kan generhverves, såfremt man har været ude i en risikozone i relation til aktiens handelsmønster. Der skal have været en reel risikozone for perioden uden aktiebeholdningen. Det er en konkret bedømmelse i forhold til de pågældende aktier, hvornår en generhvervelse kan accepteres skattemæssigt, da det afhænger af aktiens volatilitet.

 

Velgørenhed

 

Man kan maksimalt fratrække 14.500 kr. til velgørenhed. Fradrag gives ved, at modtageren foretager indberetningen til SKAT. Der skal således oplyses CPR-nr. til den forening, som modtager beløbet. Bemærk at det ikke er indbetaling til alle foreninger, der er fradragsberettiget.

 

Gaver

 

Der kan mellem børn og forældre gives afgiftsfrie gaver på op til 58.700 kr. for 2013. Tilsvarende beløb kan gives mellem forældre, børn, børnebørn og oldebørn. Til svigerbørn kan der gives en gave på op til 20.500 kr. De nævnte gavebeløb kan gives afgiftsfrit.

 

Overstiger summen af de årlige gaver de nævnte beløb, vil der i de nævnte situationer være tale om en gaveafgift på 15 % af det overskydende beløb. Gavegiver har pligt til at indsende gaveanmeldelse senest den 1. maj i indkomståret efter, at gaven er givet. Lejlighedsgaver er undtaget herfra.

 

Håndværkerfradrag

 

Ordningen er forlænget til 2014. Det betyder, at der kan fratrækkes op til 15.000 kr. pr. person for afholdte lønudgifter i 2013. Fakturaen skal være udstedt i 2013 og betalt i 2013 (dog betalt i januar 2014, hvis fakturadatoen er i december 2013, og betalingsbetingelser er 30 dage).

 

Udgifter afholdt på fritidsboliger (i og udenfor Danmark) er omfattet af ordningen for udgifter afholdt efter 22. april 2013. Der gælder særlige regler for udlejede fritidsboliger og for fritidsboliger, der ikke skal betale ejendomsværdiskat i 2013.

 

Der er særlige regler for, hvilke ydelser der berettiger til håndværkerfradraget – se vejledningen på www.skat.dk og skriv ”håndværkerfradrag 2013” i feltet ”søg”.

 

Forskudsopgørelsen for 2014

 

Du har siden den 11. november 2013 kunnet se din forskudsregistrering for 2014 i din skattemappe.

 

Dine lønindkomster vil være forhøjet med 2 % (hvis forskud 2013 lægges til grund), ellers vil det være tallet fra 2012 med tillæg af 2 %. Dine renter og fradrag vil være overført uændret fra selvangivelsen for 2012.

 

Du kan foretage rettelser via skattemappen, så din forskudsregistrering bliver korrekt fra 1. januar 2014.

 

Kontakt

Kontakt

Helle Janni Munch
Telefon 73 23 38 45

hjmunch@kpmg.dk