Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Tax, Selskabs- og koncernbeskatning
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 05-03-2013

Nu er det tid til at overveje acontoskattebetalingen for 2013 

Nu er det tid til at overveje, om årets acontoskattebetalinger matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2013.

Første ordinære acontoskatterate for selskaber for indkomståret 2013 skal indbetales senest den 20. marts 2013. Anden ordinære rate skal indbetales senest 20. november 2013.


En eventuelt overskydende skat for indkomståret 2012 anvendes i videst muligt omfang til dækning af anden ordinære acontoskatterate for indkomståret 2013. Sker dette, vil det fremgå af årsopgørelsen for indkomståret 2012. Overskydende skat for indkomståret 2012 udbetales med en godtgørelse på 0,8 %.


Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2013


Der kan indbetales frivillig acontoskat for indkomståret 2013 senest den 20. marts 2013 eller senest den 20. november 2013. Indbetalingen i marts forøges med et tillæg på 0,1 %. Indbetalingen i november reduceres med 0,1 %.


Såfremt der i 2013 modtages skattepligtigt udbytte fra danske selskaber, hvori der er indeholdt udbytteskat, anses den indeholdte udbytteskat reduceret med 0,1 % for en frivillig indbetaling vedrørende indkomståret 2013.


Overskydende skat/restskat for indkomståret 2013


Såfremt den beregnede indkomstskat for indkomståret 2013 er mindre end summen af de ordinære acontoskatterater samt frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat tillagt/fratrukket 0,1 %, tillægges den overskydende skat en procentgodtgørelse på 0,4 %. Såfremt der er restskat, tillægges restskatten et procenttillæg på 3,9 %. Skatten udbetales/opkræves ca. den 20. november 2014.


Nedsættelse af de ordinære acontoskatterater


Hvis det forventes, at selskabsskatten i 2013 vil være væsentligt lavere end den beregnede acontoskat, kan der hos SKAT ansøges om at få nedsat raterne.


Anmodning om nedsættelse af 2. rate skal som udgangspunkt ske inden 15. oktober 2013.


Skatteafdelingen er gerne behjælpelig med en beregning af konsekvenserne ved at foretage frivillig indbetaling m.v.

 

Kontakt os

Anders Hartzberg

Telefon 73 23 30 53

ahartzberg@kpmg.dk