Danmark

Oplysninger

  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 29-08-2011

Momsmæssig behandling af ventelistegebyrer 

Skatterådet har afgjort, at der ikke skal opkræves moms af ventelistegebyrer, selv om det er en anden juridisk enhed end boligorganisationen, der opkræver gebyret.

Momsmæssig behandling af ventelistegebyrer

 

Skatterådet har taget stilling til en situation, hvor et fælles administrationsselskab i eget navn opkrævede ventelistegebyrer over for de boligsøgende. Det var Skatterådets opfattelse, at ventelistegebyret reelt var opkrævet på vegne af en række boligorganisationer, da det er boligorganisationerne, der lovmæssigt kan gøre krav på ventelistegebyrer. Derfor kunne administrationsselskabet kun stå for håndteringen af boligorganisationernes fælles venteliste, idet ventelisten reelt var boligorganisationernes og ikke administrationsselskabets. Skatterådet afgjorde derfor, at der ikke skal opkræves moms af ventelistegebyrer, selv om det er en anden juridisk enhed end boligorganisationen, der opkræver ventelistegebyret i eget navn.

 

I den konkrete sag var det Skatterådets opfattelse, at det fælles administrationsselskab blot på vegne af boligorganisationerne opkrævede gebyret for at blive noteret på den fælles venteliste. Derfor kunne gebyret for notering på den fælles venteliste anses som en del af den momsfrie udlejning af lejligheder i boligorganisationerne.

 

Der skal på den baggrund ikke opkræves moms over for de boligsøgende, når de betaler et gebyr for at blive noteret på en venteliste.

 

Moms på administration af fælles venteliste 

 

I den konkrete sag afgjorde Skatterådet derudover, at det fælles administrationsselskab skulle opkræve moms over for boligorganisationerne i forbindelse med administrationsselskabets modregning af administrationsvederlag i det opkrævede gebyr.

 

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, om det fælles administrationsselskab selv beholder alle de opkrævede ventelistegebyrer som betaling for administrationen. Hvis dette er tilfældet, skal der betales salgsmoms af ventelistegebyrerne. Ikke i form af opkrævning af salgsmoms over for de boligsøgende, men derimod i form af salgsmoms opkrævet over for boligorganisationerne som betaling for administrationsselskabets arbejde med den fælles venteliste.

 

Nogle af de fælles administrationsselskaber er organiseret således, at de opkrævede gebyrer kanaliseres direkte til boligorganisationerne. Samtidig sender administrationsselskabet en faktura til de boligorganisationer, der er med i den fælles venteliste, for selve administrationsarbejdet. Denne faktura tillægges salgsmoms.

 

Da administrationsselskabet på den ene side har et beløb stående i opkrævede gebyrer, som retmæssigt er boligorganisationernes, og samtidig skal fakturere for administrationsarbejdet, vil det være naturligt at modregne det momspligtige administrationsvederlag i de momsfrie ventelistegebyrer. Derved får boligorganisationerne kun udbetalt nettobeløbet - de opkrævede momsfrie ventelistegebyrer fratrukket faktureret administration inkl. moms.

 

Tilsvarende sag om rykkergebyrer  

 

Skatterådet har tilsvarende taget stilling til en lignende situation, hvor administrator opkrævede rykkergebyrer over for udlejers restanter.

 

I denne sag kom Skatterådet også frem til, at selve rykkergebyret var momsfrit, mens der skal opkræves moms af administrators betaling for selve rykkerproceduren. Hvis det derfor aftales, at administrator kan beholde de betalte rykkergebyrer som betaling for arbejdet med rykkerproceduren, skal der som ved håndteringen af ventelisterne på den ene side ikke opkræves moms af rykkergebyret over for restanterne, mens der på den anden side skal betales salgsmoms af den betaling, som administrator får for håndteringen af rykkerproceduren. Når administrator beholder rykkergebyrerne som betaling for arbejdet, skal der betales fuld salgsmoms af alle de opkrævede rykkergebyrer (som et administrationsvederlag), selv om restanterne ikke opkræves en moms ved opkrævningen af rykkergebyrerne.

 

På baggrund af de to bindende svar fra Skatterådet er konklusionen, at ventelistegebyrer og rykkergebyrer er momsfrie, når de opkræves over for lejerne/de boligsøgende, mens den betaling, som administrator modtager som vederlag for den praktiske håndtering, er momspligtig. Er det aftalt, at administrator kan beholde gebyrerne som betaling, er der således både tale om en momsfri transaktion over for de boligsøgende/lejerne og en momspligtig transaktion over for boligorganisationerne.

 

Kontakt

Morten H. Rasmussen

VAT Manager

Telefon 73 23 45 77

mrasmussen@kpmg.dk