Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Audit
  • Branche: Financial Services
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 21-06-2013

Din revisor skal godkendes af Finanstilsynet 

Folketinget har vedtaget et lovforslag, som indeholder en certificeringsordning, der indebærer, at Finanstilsynet fremover skal godkende underskrivende revisorer, der reviderer finansielle virksomheder. Kravene til revisorernes efteruddannelse øges endvidere fra 120 timer til 180 timer.

Revisorernes Finansielle Udvalg (FINU), der har partner Lars Rhod Søndergaard fra KPMG i spidsen, har været i løbende dialog med Finanstilsynet såvel som Erhvervsstyrelsen i forbindelse med tilblivelsen og behandlingen af lovforslaget. FINU vil også i den kommende tid være involveret i den detailregulering, som Finanstilsynet har ansvaret for at udarbejde.

 

Certificeringsordning

Under Folketingets behandling blev det præciseret, at certificeringsordningen omfatter underskrivende revisorer i penge- og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, herunder liv- og pensionsselskaber. Dermed vil underskrivende revisorer i eksempelvis fondsmæglerselskaber og investeringsforvaltningsselskaber ikke være omfattet af certificeringskravet.

 

Der blev i den forbindelse ikke taget stilling til, om denne afgrænsning også finder anvendelse i forhold til de øgede krav om efteruddannelse, men det vil efterfølgende blive afklaret.

 

De mere detaljerede regler om certificering skal fastsættes af Finanstilsynet. I den forbindelse fremgår det af lovbemærkningerne, at:

 

  • revisor skal ansøge om certificering hos Finanstilsynet,
  • revisor skal vedlægge sit CV med beskrivelse af sin erfaring med revision af den konkrete type af finansiel virksomhed og den krævede efteruddannelse. Erfaringskravet vil være, at revisor, på tidspunktet hvor denne vælges som revisor for den finansielle virksomhed, skal have haft et nærmere fastsat minimum af debiterbare timer for revisionsydelser for finansielle virksomheder efter bestået eksamen som statsautoriseret revisor inden for de seneste 5 år,
  • revisor ikke inden for de seneste 5 år ved Revisornævnet er ikendt en advarsel eller bøde for overtrædelser af de pligter, revisorloven eller den finansielle lovgivning foreskriver, eller er optaget i Det centrale Kriminalregister, og Finanstilsynet vurderer, at dette har betydning for udførelsen af hvervet som revisor for den konkrete type af finansiel virksomhed og
  • revisor ikke må have en verserende sag for Revisornævnet, som Finanstilsynet vurderer, har eller kan få betydning for udførelsen af hvervet som revisor for den konkrete type af finansiel virksomhed.

 

Øget krav om efteruddannelse
Der er med vedtagelsen af lovforslaget hjemmel til, at der kan indføres krav om 60 timers yderligere efteruddannelse for revisorer, der reviderer virksomheder af offentlig interesse, jf. § 21, stk. 3 i revisorloven. Disse omfatter bl.a. finansielle virksomheder samt virksomheder med noterede værdipapirer og statslige aktieselskaber.

 

Det fremgår, at hjemlen i første omgang vil blive brugt som et krav til revisorer, som reviderer finansielle virksomheder. Efter behov vil muligheden på sigt kunne udstrækkes til at kunne kræves for underskrivende revisorer i de andre typer af de virksomheder der er omfattet af § 21, stk. 3 i revisorloven.

 

De nærmere krav til indholdet af den yderligere efteruddannelse, vil blive fastsat i et samarbejde mellem FSR – danske revisorer og Erhvervsstyrelsen.

 

Udover gennemførelsen af efteruddannelse til brug for den indledende certificering, vil der også stilles krav om løbende opdatering af efteruddannelsen for at opretholde certificeringen.

 

Ikrafttræden
Loven træder i kraft den 1. januar 2014 og revisorer, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden er valgt som revisorer på en banks eller forsikringsvirksomheds ordinære generalforsamling eller repræsentantskabsmøde, kan fungere som revisor uden certificering i henhold indtil den førstkommende ordinære generalforsamling eller repræsentantskabsmøde efter lovens ikrafttræden. Med andre ord skal certificeringen være på plads inden der afholdes ordinær generalforsamling i foråret 2014.

 

For yderligere information, kontakt

 

Henrik Barner Christiansen

Telefon +45 73 23 34 02

hbarner@kpmg.dk

 

Kontakt os

Henrik Barner Christiansen

Partner

Telefon +45 73 23 34 02

hbarner@kpmg.dk