Danmark

Oplysninger

  • Branche: Financial Services
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 19-03-2013

Moms - forvaltning af pensionskasse 

Efter Deutsche Bank-sagen er det særdeles relevant at få klarlagt, om kapitalforvaltningen af pensionsformuer i stedet kan fritages efter bestemmelsen om momsfritagelse af investeringsforeninger. Den første sag om dette spørgsmål er netop afgjort ved EU-Domstolen. Domstolen nåede desværre frem til, at forvaltningen ikke kan momsfritages efter bestemmelsen om forvaltning af investeringsforeninger.

Den nyligt afsagte EU-dom vedrørte en forvalter (Wheels) af en pensionsfond, hvori der lå erhvervstilknyttede pensionsordninger, der var samlet med henblik på investering.

 

Investeringsforening eller...?

 

Spørgsmålet var, om Wheels kunne indkøbe fondsforvaltningsydelser momsfrit af en underleverandør på baggrund af momsfritagelsesbestemmelsen om forvaltning af investeringsforeninger. Nærmere var spørgsmålet, om en pensionsordnings aktiver og den pensionsfond, hvori aktiverne er samlet, kunne anses for at udgøre en "investeringsforening" omfattet af momsfritagelsen. 
 

Domstolen bemærkede, at de fonde, der udgør institutter for kollektiv investering i værdipapirer som omhandlet i UCITS-direktivet, er investeringsforeninger, og videre at institutter for kollektiv investering i værdipapirer er institutter, der alene har til formål at foretage kollektiv investering i værdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden.

 

Herefter kan andre investeringsinstitutter, der ikke er omfattet af UCITS-direktivet, kun være investeringsforeninger, hvis disse andre investeringsinstitutter kan fremvise lignende kendetegn som UCITS-investeringsinstitutterne, og hvis disse andre investeringsinstitutter dermed foretager de samme transaktioner, eller i det mindste fremviser sammenlignelige træk i en sådan grad, at de konkurrerer med UCITS-investeringsinstitutterne.

 

Ej omfattet af UCITS-direktivet

 

Domstolen vurderede, at pensionsfonden ikke kunne anses for et investeringsinstitut omfattet af UCITS-direktivet, ej heller at pensionsfonden kunne sammenlignes i en sådan grad med UCITS-institutterne, at pensionsfonden konkurrerede med UCITS-institutterne. Der var flere kendetegn, der adskilte pensionsfonden fra UCITS-institutterne, og pensionsfonden kunne derfor ikke anses for at udfylde det samme behov som UCITS-institutterne. 
 

Ved vurderingen lagde Domstolen særlig vægt på, at medlemmerne i en pensionsordning ikke bærer risikoen ved forvaltningen af den pensionsfond, hvori pensionsordningens aktiver er samlet, hvilket er forskellig fra de private investorer, som investerer deres formuer i et institut for kollektiv investering.

 

Ingen udvidelse af momsfritagelsesbestemmelsen

 

Konsekvenserne af dommen er bl.a., at Domstolen har afvist at udvide momsfritagelsesbestemmelsen til også at omfatte forvaltning af arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger i en pensionsfond, hvorfor denne mulighed nu må anses for helt afskåret efter dommen. 
 

Dommen er imidlertid meget anvendelig som yderligere fortolkningsbidrag i forhold til at vurdere, om andre investeringsinstitutter end UCITS-investeringsinstitutter eventuelt kan blive anset for at være en "investeringsforening" omfattet af momsfritagelsen, herunder opfylde betingelserne om identitet eller tilstrækkelig sammenlignelighed. Hvis betingelserne for momsfrihed er opfyldt, vil det betyde, at forvaltningsydelsen af investeringsforeningen kan leveres uden moms.

 

Er du interesseret i yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

 

Randi Christiansen

Telefon +45 73 23 39 41

randichristiansen@kpmg.dk

 

Karina Elgaard

Telefon +45 73 23 34 24

karinaelgaard@kpmg.dk

 

Kontakt os

Randi Christiansen

Director

Telefon +45 73 23 39 41

randichristiansen@kpmg.dk

 

Karina Elgaard

Senior Tax Manager

Telefon +45 73 23 34 24

karinaelgaard@kpmg.dk