Danmark

Oplysninger

  • Branche: Financial Services
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 19-03-2013

Lønsumsafgift - endnu en dyr stramning 

Efter længere tids uenighed mellem sektoren og SKAT omkring opgørelse af lønsumsafgiften i virksomheder med både momspligtige og momsfrie aktiviteter har SKAT skåret igennem og fastsat faste regler for opgørelsen. Regler, som for de flestes vedkommende vil medføre en betydelig stigning i lønsumsafgiften, selv om forudsætningerne for beregningen ikke har ændret sig. Det er KPMG's opfattelse, at de nye regler er i strid med intentionen i loven. Dette kommer samtidig med en forventet stigning i afgiftssatsen med 3 procentpoint som følge af Vækstpakken.

Lønsumsafgiftsloven er knyttet til momsloven på den måde, at der alene skal betales lønsumsafgift af den lønsum, der er medgået til at producere momsfrie ydelser. Når en virksomhed leverer både momspligtige og momsfrie ydelser, skal der ske en fordeling af lønsummen.


Loven tager sit udgangspunkt i, at denne fordeling skal ske på baggrund af det faktiske tidsforbrug til de respektive aktiviteter. Der er ikke fastsat specifikke krav til registreringen af tidsforbruget, men hidtil har det være antaget, at det alene er muligt at fordele efter det faktiske tidsforbrug, hvis der er foretaget en egentlig tidsregistrering.

 

Har virksomheden ikke et tidsregistreringssystem eller giver det ingen mening at fordele tidsanvendelsen på henholdsvis momspligtige og momsfrie aktiviteter, skal allokeringen i stedet ske efter et skøn. Langt de fleste finansielle virksomheder har hidtil benyttet omsætningsfordelingen som grundlag for skønnet. Som følge af de særlige regler for opgørelse af omsætningen i visse finansielle virksomheder har dette princip i netop disse virksomheder vist sig uegnet til at fordele lønsummen, idet omsætningsfordelingen ikke afspejler det reelle ressourcetræk.

 

For en lang række andre finansielle virksomheder vil omsætningsfordelingen imidlertid fortsat afspejle tidsforbruget, men SKAT har alligevel valgt at indføre et nyt fælles regelsæt for alle finansielle virksomheder. De nye regler trådte i kraft 1. marts 2013, og det er efter denne dato ikke længere muligt at anvende omsætningsfordelingen ved opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget.

 

Efter de nye regler skal lønsummen fordeles på baggrund af en fast fordelingsnøgle på 60/40. Konsekvensen er, at 60 % af lønsummen forlods allokeres til de momsfrie aktiviteter. De resterende 40 % fordeles fortsat efter omsætningsfordelingen. Har en virksomhed til eksempel en HR-afdeling på 10 medarbejdere, er det SKATs opfattelse, at seks af disse udelukkende beskæftiger sig med momsfrie aktiviteter, mens de resterende fire beskæftiger sig med både momspligtige og momsfrie aktiviteter.

 

Det er KPMG's opfattelse, at de nye regler er i strid med intentionen i loven, hvorefter der alene skal betales lønsumsafgift af den tid, der er forbrugt til produktion af momsfrie ydelser. Vi vil ikke udelukke, at de nye regler som et øjebliksbillede for enkelte virksomheder betyder en faktuelt mere korrekt opgørelse af lønsumsafgiften, men de medfører også en helt urimelig ekstrabetaling for andre finansielle virksomheder - og hvad værre er, en fast fordeling er decideret uegnet til at tage højde for ændringer i virksomhedernes produktsammensætning og udvikling i praksis for momsfritagelse/momspligt. Et faktum, som SKAT selv tidligere har anerkendt, da man ophævede standardmomsfradraget for banker. 

 

Er du interesseret i yderligere information vedrørende lønsumsafgift, er du velkommen til at kontakte os.

 

Randi Christiansen

Telefon +45 73 23 39 41

randichristiansen@kpmg.dk

 

Kontakt os

 

Randi Christiansen

Director

Telefon +45 73 23 39 41

randichristiansen@kpmg.dk