Danmark

Oplysninger

  • Branche: Financial Services, Kreditinstitutter, Forsikrings- og pensionsselskaber, Investeringsforeninger og fondsmæglerselskaber
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 08-01-2013

Høring om regnskabsbekendtgørelser 

Finanstilsynet udsendte før jul en række bekendtgørelser i høring om finansielle rapporter, som indeholder ændringer som skal anvendes, og ændringer som kan være hensigtsmæssige at anvende allerede på årsrapporten for 2012.

Høringsbrev fra FinanstilsynetKort før jul sendte Finanstilsynet bekendtgørelser om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser samt for firmapensionskasser i høring med kommenteringsfrist senest den 10. januar. Endelige bekendtgørelser formodes at blive udstedt sidst i januar.
 
Høringsforslaget skal gælde for 2013, men indeholder også ændringer, som skal medtages i årsrapporten for 2012.

 

For de virksomheder som udøver pengeinstitutvirksomhed, skal ledelsesberetningen indeholde en samlet præsentation af de nøgletal for virksomheden, der indgår i tilsynsdiamanten for pengeinstitutter, opgjort i overensstemmelse med den vejledning hertil, der er knyttet til Finanstilsynets indberetningsskemaer. Oplysningerne skal præsenteres, så pengeinstituttets tal sammenholdes på en overskuelig måde med de grænseværdier for de enkelte nøgletal, som er fastsat af Finanstilsynet. Hvis en eller flere af nøgletallene overskrider de grænseværdier, der er fastsat af Finanstilsynet, skal årsagen hertil forklares, ligesom det skal beskrives, hvorledes pengeinstituttets strategi forventes at påvirke det eller de nøgletal fremover.

 

For forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser skal bilag 8 om diskonteringsrentesatser til bekendtgørelsen anvendes for 2012, men ændringen består alene i indarbejdelse af en allerede udstedt ændringsbekendtgørelse fra sommeren 2012. 

 

For firmapensionskasser vil kravet om indregning af et tillæg for realisationsrisiko (5 % tillæg til pensionshensættelserne) finde anvendelse ved udarbejdelse af balancen pr. 31. december 2012 i årsrapporten for 2012. Ændringen skal behandles som en ændring af regnskabsmæssige skøn.

 

Bekendtgørelsen for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser indeholder mulighed for at anvende andre ændringer i årsrapporten for 2012. Da flere ændringer, især rettet mod livs- og pensionsvirksomheder, har karakter af præciseringer og tilpasninger af uhensigtsmæssigheder i den eksisterende bekendtgørelse, vil det være naturligt at overveje, om der er bestemmelser som bør medtages allerede i årsregnskabet for 2012. Især plysning af bonusgrad for hver enkelt rentegruppe, behandling af udlodning af egenkapital til medlemmer i medlemsejede virksomheder, ophævelse af nøgletal N2 i livsforsikring samt anvendelse af ændring i valutakursrisiko i følsomhedsoplysninger for både skades- og livsforsikring kunne være relevante allerede for 2012.

 

KPMG's regnskabstjekliste for 2012 vil ikke blive opdateret med de foreslåede ændringer, da bekendtgørelserne fortsat er i høring, men nye tjeklister for 2013 vil blive offentliggjort så hurtigt som muligt efter udstedelsen af endelige bekendtgørelser.

 

Af andre ændringer til bekendtgørelserne kan kort nævnes ny dagsværdibestemmelse, der ensretter til IFRS 13, harmonisering af bilag i forsikring mv. om værdiansættelse af ejendomme med kreditinstitutter, præciseringer vedrørende forpligtelse til køb af egne aktier, tilretninger affødt af ændringer i IAS 19 (personaleydelser), beskrivelse af koncernens juridiske, ledelsesmæssige og organisatoriske struktur, politikker for respekt af menneskerettigheder og klimapåvirkning samt måltal for kønskvotering i bestyrelse.

 

For en deltaljeret gennemgang af ændringerne i de enkelte bekendtgørelser henvises til Finanstilsynets høringsportal.

 

Ønsker du yderligere information vedr. ovennævnte høringsforslag er du velkommen til at kontakte vores eksperter på området:

 

Henrik Barner Christiansen

Telefon 73 23 34 02

hbarner@kpmg.dk

 

Ole Karstensen

Telefon 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk

 

Kontakt os

Henrik Barner

Henrik Barner Christiansen

Partner

Telefon 73 23 34 02

hbarner@kpmg.dk

 

 

Ole Karstensen

Ole Karstensen

Partner

Telefon 73 23 33 35

okarstensen@kpmg.dk