Danmark

Oplysninger

  • Branche: Financial Services
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 19-03-2013

Risiko for betaling af afgift i udlandet 

En ny dom fra EU-Domstolen om afgift på livsforsikringer betyder, at danske forsikringsselskaber risikerer at blive afgiftspligtige i andre EU-lande, selv om forsikringen er tegnet i Danmark. Det er tilfældet, hvis kunden senere flytter til udlandet.

Selv om der ikke har været nogen form for afgift (indirekte skat) på livsforsikringer, siden stempelafgiften på livsforsikringer blev ophævet i 1999, så kan en dom fra EF-Domstolen i sag C-243/11 få betydning for danske forsikringsselskaber. Danske forsikringsselskaber risikerer nemlig at blive pligtige til at betale afgift af livsforsikringerne i udlandet.

 

Sagens faktiske omstændigheder

Sagen vedrørte et hollandsk forsikringsselskab - RVS. RVS havde tegnet livsforsikringer med en række personer, som på tegningstidspunktet var bosiddende i Holland. Personerne flyttede senere til Belgien, men bibeholdt livsforsikringerne i RVS. RVS har hverken hovedsæde, agentur, filial, repræsentant eller forretningssted i Belgien.
 

De belgiske skattemyndigheder fandt, at da de forsikrede var bosiddende i Belgien, var RVS pligtig til at betale den årlige belgiske afgift på livsforsikring (1,10 % af præmien). RVS mente derimod, at afgifter på livsforsikringspræmier kun kunne opkræves i det land, hvor forsikringstageren havde bopæl på tegningstidspunktet.

 

Afgørende herfor var fortolkningen af artikel 50 i direktiv 2002/83/EF (nu artikel 157 i direktiv 2009/138/EF). Det følger heraf, at alle forsikringsaftaler udelukkende er pålagt afgifter i den medlemsstat, hvor forpligtelsen består. For livsforsikringer vil det sige den medlemsstat, hvor forsikringstageren har hans/hendes sædvanlige opholdssted. Det fremgår imidlertid ikke af direktivet, om det sædvanlige opholdssted, der skal tages i betragtning, er forsikringstagerens bopæl på tegningstidspunktet eller på tidspunktet for opkrævningen af præmierne.

 

Domstolen kom frem til, at direktivet ikke er til hinder for, at en medlemsstat (f.eks. Belgien) kan opkræve afgift af præmier på livsforsikringer, som betales af fysiske personer, der har bopæl i medlemsstaten (f.eks. Belgien), uagtet at forsikringerne er indgået i en anden medlemsstat (f.eks. Holland), hvor forsikringstagerne havde bopæl på tegningstidspunktet. Med andre ord, det er bopælen på tidspunktet for præmiens opkrævning, der er afgørende for, hvilket land der kan opkræve afgift.

 

Dommens konsekvenser

For danske forsikringsselskaber får dommen betydning, hvis en forsikringstager, som på tegningstidspunktet er bosat i Danmark, senere flytter til udlandet, f.eks. Belgien. Det danske forsikringsselskab kan, afhængig af det pågældende lands afgiftsregler, bliver pligtig til at betale afgift til det land, hvor forsikringstageren flytter til. Der findes en lang række andre EU-lande, som opkræver forsikringsafgift på livsforsikringer.

 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

 

Randi Christiansen

Telefon +45 73 23 39 41

randichristiansen@kpmg.dk

 

John H. Andreasen

Telefon +45 73 23 31 31

jandreasen@kpmg.dk

 

Kontakt os

Randi Christiansen

Director

Telefon +45 73 23 39 41

randichristiansen@kpmg.dk

 

John H. Andreasen

Manager

Telefon +45 73 23 31 31

jandreasen@kpmg.dk