Danmark

Oplysninger

  • Branche: Energi og forsyning
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 20-12-2012

Kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg 

Den 29. oktober 2012 er der fremsat høringsudkast på en ny bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg forstået som ledelsessystemer.

Bekendtgørelsen skal efter en høringsfrist planmæssigt træde i kraft den 1. januar 2013 og er fokuseret på vandforsyningernes drift og indførsel af en ledelsesmæssig ramme. Denne ramme skal sikre systematiske arbejdsrutiner med henblik på at forebygge forurening af drikkevandet og er gældende for alle vandforsyninger med over 17.000 m3 leveret vand.

 

Den nye bekendtgørelse gennemføres med baggrund i vandforsyningslovens kapitel om tilsyn, hvilket praktisk også ses ved, at den almene vandforsyning skal underrette kommunalbestyrelsen om indførelsen af kvalitetssikringen senest 6 måneder efter indførelsen. Indførelsen skal være sket senest den 31. december 2014 og almene vandforsyningsanlæg der leverer over 750.000 m3 skal opfylde bekendtgørelsens krav ved at indføre ISO9001, ISO22000, Dokumenteret Drikkevandssikkerhed eller tilsvarende.

 

Kvalitetssikringen skal indføres ved:

  • at kortlægge vandforsyningens produktionssystem samt kvaliteten af dette efter eksemplerne i bekendtgørelsens bilag 2,
  • at kortlægge vandforsyningens driftsrutiner ved eksempelvis arbejdsgangsbeskrivelser,
  • at vurdere risikoen for forurening af vandet fra produktionssystemet og driftsrutinerne jf. punkterne 1 og 2, og herefter prioritere indsatsen efter hvor stor risikoen er for en forurening af vandet,
  • at udarbejde en handleplan, som beskriver den prioriterede indsats efter punkt 3,
  • at følge op på og dokumentere, at forsyningen har gennemført de planlagte tiltag.

 

Det 5. punkt omhandler vandforsyningens egen overvågning af ledelsessystemerne og kan karakteriseres som intern monitorering af den udarbejdede handleplan. Det må formodes, at denne overvågning skal udføres af bestyrelsen eller direktionen, afhængig af vandforsyningens organisering. Vandforsyningens driftsansvarlige skal herudover gennemføre et kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne, hvor kravene til dette kursus udmøntes i bekendtgørelsens bilag 1. Kurset skal blandt andet omhandle vandforsyningens opbygning, ledningsnettet og forureningskilder, og deltagerne på kurset må antages at være alle medarbejdere, der deltager i produktionen og distributionen af drikkevandet samt ledelsen.

 

Til slut indeholder bekendtgørelsen straffebestemmelser hvis ikke bekendtgørelsen følges, hvor straffen er bøde medmindre øvrig lovgivning tilsiger højere straf, og denne straf kan rettes mod både fysiske og juridiske personer.

 

Udkastet til den nye bekendtgørelse og bilagene kan ses på Høringsportalen på dette link. Da der er tale om et høringsudkast, kan der ske ændringer inden den endelige ikrafttrædelse.

 
Print denne side

Kontakt os

Kontakt os

Søren P. Nielsen
Telefon +45 73 23 46 15
snielsen@kpmg.dk

 


Anders Olesen
Telefon +45 73 23 45 99
amolesen@kpmg.dk