Danmark

Oplysninger

  • Branche: Energi og forsyning
  • Type: Nyheder og artikler
  • Dato: 17-09-2013

Reparationspakke - foreningsbeskatning 

Skatteministeriet har udsendt et høringsudkast til en reparationspakke som følge af den utilsigtede ændring af de subjektive skattepligtsbestemmelser med vedtagelsen af lov nr. 254 af 30. marts 2011.

I medfør af ovenstående blev den subjektive skattepligt for en række foreninger, selskaber m.v. som indtil da var omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 ("foreningsbeskatning"), ændret således, at disse fremadrettet ville blive omfattet af en aktieselskabslignende beskatning efter bestemmelserne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.

 

Ændringsforslaget

 

Udgangspunktet for ændringsforslaget er, at virksomheder - med undtagelse af SMBA'er - der utilsigtet fik ændret skattepligtsstatus vil blive ført tilbage til foreningsbeskatning med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2014 eller senere.

 

Valgfrihed for indkomstårene 2011-2013

 

Der lægges med høringsudkastet op til, at det enkelte selskab kan vælge mellem om det

  1. ønsker at vil lade sig beskatte i medfør af § 1, stk. 1, nr. 2 i perioden 2011-2013 eller
  2. ønsker at blive stillet som om, selskabet har været foreningsbeskattet i hele perioden.

 

Ad 1)

 

Vælger selskabet at lade sig beskattet i medfør af § 1, stk. 1, nr. 2, så skal selskabet intet foretage sig. Selskabet vil pr. automatik overgå til foreningsbeskatning den 1. januar 2014.

 

Der vil ved overgangen skulle ske en ophørsbeskatning.

 

Såfremt et selskab har overvejelser om at gennemføre eventuelle omstruktureringer m.v. inden den 1. januar 2014, kan det overvejes, hvorvidt det kan være en fordel at vælge at lade selskabet være omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, idet selskabet derved kan benytte reglerne om skattefri omstruktureringer.

 

Ad 2)

 

Ønsker selskabet, at ændringen skal have tilbagevirkende kraft, således at selskabet anses at have været foreningsbeskattet i perioden 2011-2014, skal der rettes henvendelse til SKAT, jf. nedenfor.


Selskaber som har selvangivet på grundlag af § 1, stk. 1, nr. 2

 

Såfremt et selskab har selvangivet på grundlag af § 1, stk. 1, nr. 2 fra og med den 1. januar 2011, så skal selskabet senest den 31. december 2014 indgive en ansøgning herom til SKAT.

 

Selskaber som ikke har selvangivet i medfør af § 1, stk. 1, nr. 2

 

Såfremt et selskab, som ikke har selvangivet i medfør af § 1, stk. 1, nr. 2 eller ikke er blevet skatteansat af SKAT ønsker at bevare foreningsbeskatningen gennem perioden, skal der ingives en anmodning herom til SKAT senest 1 måned efter den sidste frist for en eventuel ansættelsesændring fra SKAT. Det vil for indkomståret 2011 sige den 1. juni 2015.

 
Print denne side

Kontakt os

Kontakt os

Jakob Nyborg

Telefon 73 23 46 15

jnyborg@kpmg.dk

 

Kontakt os

 

Kim Kirk Kaiser

Telefon 73 23 45 87

kkkaiser@kpmg.dk