Danmark

Oplysninger

  • Branche: Ejendom og entreprise
  • Type: Nyheder og artikler, Nyhedsbrev
  • Dato: 12-03-2013

Næringsdrivende og rentefradragsbegrænset? Måske er der penge at hente … 

Rentefradragsbegrænsningsreglerne indebærer, at selskaber i visse tilfælde ikke har fradragsret for renteudgifter og andre nettofinansieringsudgifter. Renter m.v. til varekreditorer anses ikke for en finansieringsudgift, men afgrænsningen af varekreditorer har hidtil været fortolket snævert. SKAT har nu åbnet op for, at gæld til køb af næringsejendomme og andre næringsaktiver skal anses for gæld til varekreditorer. Den nye praksis vil have betydning fremover, ligesom tidligere års skatteansættelser måske med fordel kan genoptages.

Tilbage i 2007 indførte den daværende regering de såkaldte rentefradragsbegrænsnings-regler. Disse regler indebærer, at selskaber med nettofinansieringsudgifter over 21,3 mio. kr. i visse tilfælde ikke har fradragsret for ellers fradragsberettigede renteudgifter og øvrige nettofinansieringsudgifter.


Selskabsskatteloven

 

Nettofinansieringsudgifter er defineret nærmere i selskabsskatteloven, og det fremgår udtrykkeligt af denne lov, at blandt andet renteudgifter til varekreditorer m.v. ikke skal indgå i opgørelsen af de nettofinansieringsudgifter, der kan begrænses. Afgrænsningen af varekreditorer har efter SKAT's praksis hidtil været fortolket snævert, men SKAT har nu åbnet op for, at også gæld vedrørende køb af næringsejendomme og andre næringsaktiver kan behandles som varekreditorer.

 

Det er i den forbindelse uden betydning, om gælden er til sælger af ejendommen, eller om køber har opnået anden ekstern finansiering, når blot gælden er optaget som led i debitors næringsvej. Der kan således anvendes et noget bredere ”kreditorbegreb” end blot traditionelle varekreditorer. Konsekven-sen af SKAT's ændrede praksis er populært sagt, at renteudgifter på al gæld vedrørende næringsaktiver kan holdes uden for rentefradragsbegrænsnings-opgørelsen. Dette vil selvsagt være en fordel i mange tilfælde.


Driftsgæld til finansiering

 

Selskaber, der er ramt af rentefradragsbegrænsningsreglerne, bør som følge af SKAT's ændrede praksis overveje, om selskabet har optaget driftsgæld til finansiering af næringsejendomme,varelagre, igangværende arbejder og andre næringsaktiver, der med fordel kan behandles som en "varekreditor".

 
Konsekvensen vil i den situation være, at værdien af en næringsejendom eller et andet næringsaktiv fratrukket gælden indgår i aktivopgørelsen, mens renteudgifterne på gælden undtages fra nettofinansieringsudgifterne.


For selskaber, der har en sådan driftsgæld, bør det sikres, at opgørelsen af nettofinansierings-udgifterne sker korrekt fremover. Sådanne selskaber har dog herudover også mulighed for at få genoptaget tidligere års selvangivelser, hvis opgørelsen af nettofinansierings-udgifterne er foretaget efter SKAT's hidtidige - nu ændrede - praksis. En eventuel genoptagelse kan i bedste fald føre til tilbagebetaling af allerede betalte skatter med dertilhørende rentegodtgørelse m.v.

 

Kontakt os

Kontakt os

Claus Pedersen

Tax Partner

Telefon 73 23 64 70

clauspedersen@kpmg.dk