Danmark

Oplysninger

 • Branche: Offentlig sektor, Uddannelsesinstitutioner
 • Type: Nyheder og artikler
 • Dato: 18-11-2011

Statens regnskabsregler 

Med virkning fra 2011 skal alle selvejende uddannelsesinstitutioner ekskl. de frie skoler overgå til de statslige regelsæt for regnskabsaflæggelse.

Hidtil har institutionernes regnskabsaflæggelse fulgt reglerne i Årsregnskabsloven, med de fravigelser der fremgik af regnskabsbekendtgørelserne.

 

Overgangen til statens regnskabsregler vil medføre en række ændringer, herunder ændringer i afskrivninger på anlægsaktiver.

 

Anlægsaktiver

 

Afskrivninger

Afskrivninger skal afspejle institutionens forbrug af aktivet, og der skal således foretages en systematisk afskrivning af aktivet over aktivets levetid. Der er fastsat følgende levetider:

 

 Grunde og arealer  Ingen afskrivninger
 Bygninger  50 år (mulighed for scrapværdi på op til 50 %)
 Særlige installationer  20 år
 Almindelige installationer   10-20 år
 Indretning af lejede lokaler       10 år eller kontraktens varighed
 Produktionsanlæg og maskiner  5-10 år
 Personbiler   5 år
 Last- og varebiler, busser m.v.  8 år 
 Inventar 3-5 år
 It-udstyr    3-5 år

 

Grænsen for, hvornår småanskaffelser skal udgiftsføres, er ændret fra 25.000 kr. til 50.000 kr.

 

I forhold til de hidtidige afskrivningsregler er statens regler væsentlig mere objektive, hvilket særligt vil få betydning for afskrivninger på bygninger, hvor der er fastsat en objektiv afskrivningsperiode på 50 år. Hidtil kunne der afskrives over maksimalt 60 år.

 

Op- og nedskrivninger

Det vil fremover ikke være muligt at foretage opskrivninger af anlægsaktiver - bortset fra ekstraordinære tilfælde og efter særskilt aftale med Økonomistyrelsen.

 

Der skal fortsat nedskrives på anlægsaktiver, når værdifaldet ikke er forbigående på statusdagen. 

 

Overgangsregler

Aktiver anskaffet inden 1. januar 2011 afskrives fortsat efter de afskrivningsprincipper, som var gældende i 2010. Det er således ikke et krav, at der skal ske implementering af nye regler med tilbagevirkende kraft, men dette er dog en mulighed.

 

Øvrige ændringer og uregulerede områder

 

Værdipapirer er efter de hidtidige regler optaget til dagsværdi. Efter startens regnskabsregler skal de optages til kostpris.

 

Herudover er der en række områder der ikke er reguleret efter startens regnskabsregler f.eks.:

 

 • Behandling af finansielle instrumenter, renteswaps m.v.
 • Indregning af prioritetsgæld - herunder behandling af realiserede og urealiserede kursreguleringer ved omlægning af lån
 • Korrektion af fejl og andre egenkapitalposter
 • Fusion og spaltning.

 

Det er vores forventning, at Børn og Undervisningsministeriet vil anbefale Økonomistyrelsen, at der bliver samlet op på de uregulerede områder som almindeligvis er relevante for skolerne, og at de anføres som et tillæg i økonomistyrelsens vejledning.

Årsrapporten for 2011

I årsrapporten for 2011skal afsnittet "Anvendt regnskabspraksis" tilrettes således at det afspejler den nye praksis. For de fleste skolers vedkommende medfører dette, at regnskabspraksis skal indeholde en omtale vedrørende erhvervelser anskaffet både før og efter 1. januar 2011.

 

Såfremt der er skoler som implementerer den nye praksis med tilbagevirkende kraft, skal der afgives oplysning herom i årsregnskabet. Derudover skal de regnskabsposter, der berøres af ændringen, korrigeres i overensstemmelse med den nye regnskabspraksis. Den akkumulerede effekt af praksisændringen indregnes direkte på egenkapitalen primo. Desuden skal der foretages tilpasning af sammenligningstallene for tidligere regnskabsår samt hovedtalsoversigten.

 

Ændring i anvendt regnskabspraksis i forhold til tidligere år skal beskrives i afsnittet for anvendte regnskabspraksis. Hvis ændringen i anvendt regnskabspraksis alene vurderes at have væsentlig indvirkning på efterfølgende regnskabsår, skal der tillige oplyses herom. Oplysningerne skal være fyldestgørende og omfatte:

 

 • At der er sket en ændring i anvendt regnskabspraksis
 • En beskrivelse af ændringen, herunder såvel den hidtidige som den nye praksis
 • Begrundelsen for ændringen
 • Den beløbsmæssige indvirkning, både for indeværende års tal og sammenligningstal
 • At der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år.

 

KPMG forventer, at det er få skoler som vælger at implementere statens regnskabsregler med tilbagevirkende kraft.

 

Statens regnskabsregler er nærmere beskrevet i Økonomistyrelsens administrative vejledning der findes på nedenstående link.

 

http://www.oes.dk/OEAV/3-Bogfoering

 

 

Kontakt os

Kontakt os
Brian Skovhus Jakobsen

Partner, KPMG Odense

Telefon 65 58 40 29

bjakobsen@kpmg.dk

Feature image
Helle Lorenzen

Director, KPMG Horsens

Telefon 79 29 56 05

hlorenzen@kpmg.dk

Revision og rådgivning - uddannelsesinstitutioner

Løbende forandringer er et vilkår i uddannelsessektoren. Det stiller krav til kvalitetsudvikling, effektivisering, dokumentation, omstrukturering m.v.