Danmark

Oplysninger

 • Branche: Offentlig sektor, Uddannelsesinstitutioner
 • Type: Nyhedsbrev
 • Dato: 27-09-2013

Resultatløn igen, igen 

Den 27. juni 2013 udsendte  Undervisningsministeriet  nye retningslinjer og bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere.

Årsagen til opdateringen er, at ministeriet ønsker at inspirere bestyrelserne til at drage nytte af, at aftalebindingen på lærernes arbejdstid er væk.

 

De væsentligste ændringer vedrører følgende forhold:

 • Ændret fordeling af den økonomiske ramme på basisramme og ekstraramme
 • Krav til tydeligere evalueringsmetoder
 • Nyt obligatorisk indsatsområde ved brug af ekstrarammen
 • Krav om dokumentation af, hvordan målene skal evalueres, og hvilken målopfyldelse der er opnået
 • Krav om dokumentation af bestyrelsens stillingtagen til indgåelse og udmøntning af kontrakten i bestyrelsesreferater
 • Ændret frist og form for indberetning
 • Præciserede regler for offentliggørelse

 

Ændret fordeling af den økonomiske ramme

 

Den samlede ramme for indgåelse af resultatlønskontrakter er uændret, men basisrammen er generelt reduceret med 10.000 kr. og ekstrarammen tilsvarende forhøjet med 10.000 kr.

 

Krav til tydeligere evalueringsmetoder

 

Det er bestyrelsens ansvar, at kontrakten formuleres, så målene kan evalueres. Det betyder, at det skal nedfældes i kontrakten, hvordan hvert enkelt indsatsområde vil blive målt efter endt kontraktperiode. Det skal kunne konstateres objektivt og målbart om et mål er opfyldt, delvist opfyldt eller slet ikke opfyldt.

 

Nyt obligatorisk indsatsområde ved brug af ekstrarammen

 

Hvis ekstrarammen skal benyttes, skal der ud over kravet om en målrettet indsats mod frafald, nu også som minimum indgå et indsatsområde om et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.

 

Krav om dokumentation

 

Der skal udarbejdes dokumentation for målopfyldelsen, og det skal fremgå, hvorfor et mål er opfyldt, delvis opfyldt eller ikke opfyldt.

 

Dokumentation i bestyrelsesreferater

 

Bestyrelsens beslutninger i relation til kontrakten og den efterfølgende evaluering skal dokumenteres i form af bestyrelsesreferater.

 

Ændret frist og form for indberetning

 

Fristen for indberetning af endelig udmøntning af kontrakten er ændret til

 • 15. oktober for kontrakter der følger skoleåret, og
 • 15. marts for kontrakter der følger kalenderåret

Indberetning af oplysninger om kontrakten skal fremover ske på et elektronisk indberetningsskema. Institutionen vil modtage en mail med et link til det elektroniske indberetningsskema.

 

Præciserede regler for offentliggørelse

 

Det er bestyrelsens vurdering at målopfyldelsen for det enkelte mål (opfyldt, delvis opfyldt eller ikke opfyldt) skal offentliggøres på institutionens hjemmeside samt den endelige udmøntning i procent.

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Helle Lorenzen
Director
Telefon 25 29 56 05
hlorenzen@kpmg.dk