Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Audit
  • Type: Nye love og regler
  • Dato: 01-03-2013

IFRS 10-12: Væsentlige ændringer til konsolidering og joint ventures 

International Accounting Standards Board (IASB) har udsendt en pakke med fem standarder, der kan give væsentlige ændringer i behandling af og oplysninger om investeringer i andre virksomheder, der er dattervirksomheder, joint ventures eller associerede virksomheder. Standarderne påvirker både behandlingen i koncernregnskaber og i separate regnskaber.

De fem udsendte standarder består af:

 

  • IFRS 10 Consolidated Financial Statements
  • IFRS 11 Joint Arrangements
  • IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities
  • IAS 27 (2011) Separate Financial Statements
  • IAS 28 (2011) Investments in Associates and Joint Ventures


Nyskabelserne i IFRS 10 Consolidated Financial Statements er bl.a., at en investor skal konsolidere en anden virksomhed, når den har de facto kontrol over den, selv om den ikke ejer flertallet af aktier eller stemmer. F.eks. kunne 45 % ejerskab være en tilstrækkelig dominerende ejerinteresse til at udløse krav om konsolidering, hvis de øvrige stemmer er spredt på mange indbyrdes uafhængige aktionærer. Endvidere skal potentielle stemmeretter og konverteringsretter vurderes, for om de er reelle og har substans, før de tælles med vurdering af, om en investor har kontrol.


Michael Sten Larsen, parter i KPMG's faglige afdeling FRAS, udtaler: "Spørgsmålet, om hvorvidt en virksomhed skal konsolideres eller ej, har stor betydning for de aktiver og forpligtelser, indtægter og omkostninger, som præsenteres i regnskabet. Hvis en investor har bestemmende indflydelse, skal investor medtage alle dattervirksomhedens beløb i koncernregnskabet, om end med en betydelig minoritetsinteresse, når den bestemmende indflydelse er opnået, selv om investor kun ejer en mindre del af virksomheden."


IFRS 10 vil også påvirke virksomheder, der anvender strukturerede enheder, f.eks. finansielle virksomheder, der arbejder med securitisation i strukturerede enheder. Standarden indeholder en række faktorer, som tipper vægtskålen i retning af konsolidering af sådanne strukturer.


Michael Sten Larsen fortsætter: "Med den nye standard har IASB ajourført konsolideringskravene for alle typer af virksomheder med anvendelse af én kontrolmodel. Den finansielle krise har rejst spørgsmål vedrørende den eksisterende konsolideringsstandard i forhold til strukturerede enheder, herunder bekymring om omfanget af oplysninger om sådanne strukturer og især ikke-konsoliderede enheder. Vi forventer, at de nye krav vil give praktiske udfordringer, men standarden griber ind på et område med varierende praksis - legal versus faktisk kontrol - som har været diskuteret i flere år. Den nye standard bør føre til større sammenlignelighed i konklusioner om konsolidering/ikke-konsolidering og gennemsigtighed i strukturer."


IFRS 11 Joint Arrangements finder anvendelse på situationer, hvor en virksomhed har fælles bestemmende indflydelse over en virksomhed eller en aktivitet. Fremover kan der ikke frit vælges mellem pro rata-konsolidering og indre værdis metode for fælles kontrollerede virksomheder. IFRS 11 kræver, at visse joint ventures (jointly controlled entities) indregnes efter indre værdis metode, mens andre (joint operations) fortsat vil skulle indregnes ved pro rata-konsolidering. Michael Sten Larsen kommenterer: "Overgangen fra pro rata-konsolidering til indre værdis metode vil påvirke investeringer, hvor det er en selvstændig virksomhed, der ledes i fællesskab. Ændringen vil påvirke de enkelte linjer i koncernregnskabet, herunder både omsætning og samlede aktiver, mens periodens resultat og egenkapital ikke vil blive påvirket."


"Selv om IFRS 10 og 11 ikke træder i kraft før 1. januar 2014, bør virksomheder allerede nu vurdere, om deres regnskabsaflæggelse bliver påvirket. Virksomheder har mulighed for at ændre især fremtidige aftaler og kontrakter, så den regnskabsmæssige konsekvens bliver mindre omfattende. Standarderne forventes at få indflydelse i de brancher, hvor det er almindeligt at anvende strukturerede enheder eller joint ventures, f.eks. den finansielle sektor samt energisektoren, transportsektoren og virksomheder i entreprenørbranchen", konkluderer Michael Sten Larsen.


Ikrafttrædelse


Standarderne (IFRS 10-12 og IAS 27-28) træder i kraft for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2013 eller senere, dog ikke i EU.


I EU bliver standarderne først obligatoriske fra regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2014 eller senere, men førtidig implementering tillades. Dermed giver EU de europæiske virksomheder længere tid til at opgøre konsekvenserne af de nye standarder.


Virksomheder, der ønsker at aflægge årsrapporten i overensstemmelse med IFRS som udstedt af IASB, skal implementere IFRS 10-12 og IAS 27-28, så implementeringen følger IASB's ikrafttrædelsesdato, dvs. 1. januar 2013. Virksomhederne kan i så fald positivt udtrykke overholdelse af både "IFRS som godkendt af EU" og "IFRS som udstedt af IASB".

 

Kontakt os

Kontakt os

Michael Sten Larsen
Partner

Telefon 7323 3696

mslarsen@kpmg.dk

 

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG