Danmark

Oplysninger

 • Ydelse: Audit
 • Type: Nyheder og artikler
 • Dato: 30-05-2013

Ændringerne til selskabsloven er vedtaget af Folketinget 

Folketinget har den 16. maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven, der både indeholder materielle ændringer og et stort antal tekniske justeringer og præciseringer.

De væsentligste ændringer er i hovedtræk følgende:

 

 • Minimumskapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes fra 80.000 kr. til 50.000 kr.
 • Der indføres en ny særlig type anpartsselskab – det såkaldte iværksætterselskab (forkortet "IVS") – som får et minimumskapitalkrav på kun 1 kr. ved stiftelsen. Selskabsformen suppleres med krav om henlæggelse af mindst 25 % af selskabets overskud til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, indtil minimumskapitalkravet for et anpartsselskab på 50.000 kr. er opnået. Herefter vil iværksætterselskabet kunne omdannes til et anpartsselskab.
 • I anpartsselskaber kan man fremover nøjes med at indbetale 25 % af en eventuel kontant overkurs ved stiftelser og kapitalforhøjelser. Der vil dog fortsat være krav om indbetaling af hele overkursen i tilfælde af, at stiftelsen eller kapitalforhøjelsen sker ved apportindskud.
 • Det bliver muligt at undlade åbningsbalance ved indskud og udlodning af bestemmende kapitalandele eksempelvis i forbindelse med stiftelser eller kapitalforhøjelser. Der er dog stadig krav om udarbejdelse af åbningsbalance ved indskud eller apportudlodning af en bestående virksomhed. 
 • Køb af egne kapitalandele vil ikke længere kunne ske ved brug af årets optjente overskud, men kan alene ske inden for rammerne af egenkapitalens frie midler i henhold til seneste årsrapport.
 • De gældende tids- og indholdsmæssige formkrav til fuldmagter, der udstedes til ledelsen i forbindelse med generalforsamlinger, afskaffes. Dette medfører, at det bliver muligt at udstede en fuldmagt for en længere periode end 12 måneder, og at fuldmagten ikke nødvendigvis skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
 • Mulighed for grænseoverskridende flytning af selskabers hjemsted indføres.
 • Det bliver ikke længere muligt at etablere selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.).
 • Der bliver indført mulighed for en hurtigere indløsning af minoritetskapitalejere, idet minoritetskapitalejere der indløses, fremover alene anses for at være kapitalejere frem til den indløsende kapitalejers deponering af indløsningsbeløbet, hvilket kan ske efter udløbet af en frist på 4 uger.
 • Muligheden for at stifte et selskab med tilbagevirkende kraft udvides til også at omfatte stiftelser ved indskud af en bestemmende kapitalpost i en virksomhed, som ikke er et kapitalselskab omfattet af selskabsloven.
 • Der foretages en række mindre justeringer til lovens regler om fusion og spaltning. Processen omkring disse transaktioner er dog som hovedregel uændret i forhold til tidligere.

 

For en uddybning af de nye regler henvises der til det fulde lovforslag med bemærkninger, som kan findes:

 

Lovforslag om ny selskabslov (pdf 192 KB)


Ikrafttrædelse


Der er ikke fastsat et bestemt tidspunkt for, hvornår loven træder i kraft, men det forventes at ske inden udgangen af 2013.

 

Kontakt os

Kontakt os

Henrik Karny

Director, Head of Legal Services

Telefon 73 23 33 10

hkarny@kpmg.dk

 

 

 

Anne-Sophie Sachse Petersen

Manager

Telefon 73 23 34 82

aspetersen@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG