Danmark

Oplysninger

 • Ydelse: Audit
 • Type: Nyheder og artikler
 • Dato: 11-07-2013

Nyt lovforslag om erhvervsdrivende fonde er sendt i høring 

Erhvervsstyrelsen har den 10. juli 2013 udsendt et lovforslag i høring om implementering af en helt ny lov for erhvervsdrivende fonde. Lovforslaget indeholder endvidere visse ændringer til årsregnskabsloven, der alene henvender sig til regnskabsaflæggelsen for erhvervsdrivende fonde.

Nærmere om baggrunden for forslaget til ny lov for erhvervsdrivende fonde

 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet et forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt en række deraf afledte ændringer i årsregnskabsloven. Forslaget er udarbejdet i forlængelse af Erhvervsfondsudvalgets rapport af 18. december 2012 om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde.

 

Det foreliggende høringsudkast bygger på Erhvervsfondsudvalgets rapport og sammenfattende har lovforslaget særligt fokus på følgende områder:

 

 • En modernisering af lovgrundlaget for erhvervsdrivende fonde på linje med den gældende selskabslov
 • Større åbenhed om fondens aktiviteter og uddelinger
 • Øget krav til ledelsen af fondene samt anbefalinger for god fondsledelse
 • Øget krav til oplysning om vederlag i årsregnskabet
 • Øget krav til revisors rolle og flere redskaber med henblik på styrket fondstilsyn.

 

Lovforslaget indeholder desuden en række tekstmæssige ændringer og tilpasninger til selskabsloven, men indeholder også en række materielle ændringer. De vigtigste materielle ændringer er oplistet i høringsbrevet som kan downloades her (pdf 52,18 KB).

 

Hele lovforslaget, der er sendt i høring kan downloades her (pdf 1,6 MB).

 

Nærmere om ændringerne i årsregnskabsloven

 

Erhvervsdrivende fonde, der er omfattet af årsregnskabsloven, skal følge de regler, som gælder for de enkelte regnskabsklasser. Langt hovedparten af de erhvervsdrivende fonde i Danmark er omfattet af regnskabsklasse B. Disse fonde har p.t. ikke pligt til at oplyse om ledelsesvederlag og om transaktioner med nærtstående parter.

 

Lovforslaget ændrer årsregnskabsloven, således at der indføres regler om større åbenhed om vederlaget til ledelsen i en erhvervsdrivende fond samt om transaktioner mellem fonden og nærtstående parter uanset fondens størrelse. Oplysningerne vurderes er vigtige som led i tilsynet med fondene.

 

Lovforslaget medfører, at også erhvervsdrivende fonde i regnskabsklasse B fremover skal oplyse det samlede vederlag m.v. til bestyrelse, direktion og eventuel administrator. Ledelsesvederlag i "koncernen" skal ligeledes oplyses uanset om fonden udarbejder koncernregnskab eller ikke.

 

Der foreslås større åbenhed om transaktioner mellem fonden og nærtstående parter.

 

Oplysningerne skal som minimum omfatte:

 

 1. Transaktionernes art og beløbsmæssige størrelse.
 2. Om transaktionerne er gennemført på almindelige markedsvilkår.
 3. Den beløbsmæssige størrelse af mellemværender samt betingelser for disse.
 4. Årets nedskrivninger af tilgodehavender fra nærtstående parter samt den akkumulerede nedskrivning på eksisterende tilgodehavender.

 

Lovforslaget indeholder endvidere en række ændringer til årsregnskabsloven, der er en konsekvens af de foreslåede regler i lov om erhvervsdrivende fonde vedrørende større åbenhed om fondes uddelinger samt kravet om, at bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond skal forholde sig til anbefalingerne for god fondsledelse i årsrapporten eller på fondens hjemmeside.

 

Forventet ikrafttræden

 

Lovforslaget forventes fremsat i starten af oktober 2013.

 

I henhold til høringsudkastet er der ikke fastsat et bestemt tidspunkt for lovens ikrafttræden. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges i høringsudkastet til ved bekendtgørelse at sætte loven i kraft. Ikrafttræden tillades endvidere at kunne ske i etaper af hensyn til nødvendige tilpasninger af Erhvervsstyrelsens it-systemer. 

 

 

Kontakt os

Kontakt os

Jørgen Blom
Statsautoriseret revisor
Telefon: 73 23 32 05
joergenblom@kpmg.dk

 

 

Søren Kok Olsen
Statsautoriseret revisor
Telefon +45 73 23 38 69
skolsen@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG