Danmark

Oplysninger

  • Ydelse: Audit
  • Type: Nyhedsbrev
  • Dato: 20-06-2013

Nedsættelse af selskabsskatteprocenten 

Vedtagelsen af L 218 den 27. juni 2013 om trinvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten medfører en række regnskabsmæssige udfordringer.

Måling af indkomstskatter i års- og delårsregnskaber med balancedato den 27. juni 2013 eller senere


I henhold til såvel årsregnskabsloven som IFRS skal der ved måling af udskudt skat anvendes den selskabsskatteprocent, som forventes at være gældende for de midlertidige forskelle i de regnskabsår, hvori forskellene forventes udlignet, baseret på de gældende skatteregler og skatteprocenter, der er vedtaget eller i realiteten vedtaget inden regnskabsårets udløb.


L 218 om ændring af selskabsskatteprocenten medfører en trinvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten over indkomstårene 2014-2016.


Udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver, der indgår i et års- eller delårsregnskab, der har balancedag efter den 27. juni 2013, påvirkes således af de nedsatte selskabsskatteprocenter.


Trinvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten


L 218 medfører følgende selskabsskatteprocenter for indkomstårene 2014-2016:

 

 Indkomstår  Selskabs-
skattesats 
 2013   25,0 % 
 2014  24,5 % 
 2015  23,5 % 
 2016 og efterfølgende år  22,0 % 


Måling af udskudt skatteforpligtelser og skatteaktiver


I årene frem til 2016 vil det således få betydning for opgørelsen af udskudt skat, hvornår virksomhedens midlertidige forskelle forventes realiseret.


Eksempel på opgørelse af udskudt skat ved trinvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten


Eksempel på opgørelse af udskudt skat pr. 31. december 2013


 

 Midlertidige
 forskelle

 

 Alle tal i tkr. 

 

 

 

 

I alt  

Forventes realiseret i indkomståret 2014 Forventes realiseret i indkomståret 2015 Forventes realiseret i indkomståret 2016 og
senere 
 Materielle aktiver 1.800  600    450    750  
 Skattemæssige
 underskud
-400   -200   -200 
 Varebeholdninger -450   -250  -200 
 Midlertidige
 forskelle i alt 
950  150  50  750 
 Skatteprocent   24,5 %  23,5 %  22,0 % 
 Beregnet
 udskudt
 skat i alt 
213,6   36,8  11,8   165,0  

      

Den regnskabsmæssige effekt af nedsættelsen af selskabsskatteprocenten for udskudt skat pr. 31. december 2013 vil således være 23,9 tkr. beregnet som forskellen på 25 % af 950 kr. = 237,5 tkr. og de pr. 31. december 2013 beregnede udskudte skatter på 213,6 tkr. Ændringen indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen, medmindre skattenedsættelsen kan henføres til transaktioner, der er indregnet direkte i egenkapitalen.


Som det fremgår af ovenstående, kompliceres beregningen af udskudt skat som følge af den trinvise nedsættelse af selskabsskatteprocenten. I praksis kan det ofte være svært at forudsige i hvilket indkomstår en midlertidig forskel forventes realiseret. Ved fastlæggelse af den konkrete opgørelsesmetode bør der ligeledes tages skyldigt hensyn til væsentligheden af udskudte skatter.


Måling af aktuel skat


Målingen af aktuelle indkomstskatter tager udgangspunkt i den for indkomståret gældende selskabsskatteprocent og den skattepligtige indkomst for indkomståret.

 
Regnskaber som har balancedag inden den 27. juni 2013


Års- og delårsregnskaber, som har balancedag før vedtagelsen af L 218, skal fortsat opgøre udskudt skat på grundlag af den tidligere selskabsskatteprocent (25 %).


Hvis skattenedsættelsen forventes at have væsentlig effekt for de kommende års- og delårsregnskaber, skal der gives oplysning herom i form af oplysninger om begivenheder efter balancedagen i ledelsesberetningen og om nødvendigt i noterne.


Særligt om indregning af den regnskabsmæssige effekt af skattenedsættelsen i delårsregnskaber


Virksomheder skal som udgangspunkt anvende samme regnskabspraksis i delårsregnskabet som i årsregnskabet, jf. IAS 34.28. Efter denne bestemmelse vil ændringer i selskabsskatten blive indregnet straks.


Skatter, der indregnes i delårsregnskaber, kan dog, jf. IAS 34 IE B12, baseres på det bedste estimat af virksomhedens forventede effektive selskabsskatteprocent for hele indkomståret ganget med delårsperiodens resultat før skat. Efter denne bestemmelse vil den regnskabsmæssige effekt af skattenedsættelsen blive udjævnet over de resterende rapporteringsperioder i regnskabsåret.


Alternativ 1


Den regnskabsmæssige effekt af en nedsættelse af selskabsskatteprocenten, der er vedtaget inden delårsperiodens balancedag, skal indregnes straks (dvs. i Q2 2013).


Alternativ 2


En acceptabel alternativ metode for indregning i delårsregnskaber vil være at udjævne den regnskabsmæssige effekt af ændringen i selskabsskatteprocenten over resten af de årlige rapporteringsperioder (dvs. i Q2-Q4 i 2013) gennem en justering af den forventede årlige effektive skatteprocent, jf. IAS 34 IE B12.

 

Kontakt os

Kontakt os

Jørgen Blom

Statsaut. revisor

Telefon 73 23 32 05

joergenblom@kpmg.dk

 

 

Lea Andersen

Manager

Telefon 73 23 31 53

leaandersen@kpmg.dk

Tilmeld e-nyheder

Få e-nyheder fra KPMG i din inbox
Tilmeld dig e-nyheder fra KPMG