Česká republika

Řízení finančních rizik 

Současný globální ekonomický vývoj přináší posun ve vnímání významu finančních rizik. V tomto prostředí se společnosti napříč všemi sektory soustřeďují na zdokonalení způsobu, kterým svá finanční rizika řídí, s cílem dosáhnout kvalitnějšího rozhodování, zvýšit svoji výkonnost a dostát měnícím se regulatorním požadavkům.

 

V oblasti řízení finančních rizik poskytujeme široké spektrum služeb. Našimi klienty jsou nejenom finanční instituce – banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, penzijní fondy či poskytovatelé spotřebitelského financování, ale také výrobní a obchodní společnosti, které finančním rizikům čelí také.

 

Jak vám můžeme pomoci

 

 • Našim klientům pomáháme definovat strategii řízení rizik, zvolit a zavádět metody a procesy sledování, měření a vykazování rizik a také vybírat a používat nástroje pro řízení těchto rizik. Nabízíme jim řešení v oblasti řízení kreditního, měnového, úrokového a komoditního rizika, řízení likvidity a řízení operačního rizika. 
 • Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi v oblasti regulatoriky finančních trhů. Poskytujeme poradenství při stanovení výše regulatorních kapitálových požadavků podle pravidel Basel II, včetně zavádění a validace pokročilých přístupů založených na interních modelech. S naší pomocí porozumíte hlavním faktorům, které výši kapitálových požadavků ovlivňují, a identifikujete potenciální kapitálové úspory.

 

 • Neustále sledujeme a proaktivně reagujeme na vývoj v účtování finančních instrumentů. To nám umožňuje, abychom vám nabídli pomocnou ruku při analýze dopadu nových pravidel a přechodu na ně. Aktuální jsou zejména probíhající změny mezinárodního účetního standardu IAS 39, respektive IFRS 9, které se týkají účetního zachycení finančních instrumentů.

 

 • Velmi pozorně sledujeme a analyzujeme i připravované změny IAS 39 týkající se snížení hodnoty finančních aktiv, ocenění finančních instrumentů a aplikaci zajišťovacího účetnictví.

 

 • Máme kvalitní odborné a technologické zázemí a úzce spolupracujeme s ostatními členskými společnostmi celosvětové sítě KPMG ve střední a východní Evropě.

 

 • Náš tým pro řízení finančních rizik si za dobu své existence vybudoval v regionu velmi dobré jméno. Svědčí o tom řada přeshraničních zakázek, na kterých jsme se podíleli.

 

 • Pořádáme řadu seminářů a školení o řízení finančních rizik, a to nejenom v Praze, ale i v dalších regionech České republiky.

Kontakt

Vladimír Dvořáček

Vladimír Dvořáček

Partner

+420 222 123 112

  Co vám naše služby přinesou

   

  • Získáte od nás nezávislý pohled na míru rizik, které vaše společnost podstupuje, a informace o způsobech a nástrojích, jak tato rizika efektivně řídit. Tyto informace vám umožní činit odpovědná obchodní rozhodnutí a zefektivní váš plánovací proces. V konečném důsledku předejdete neočekávaným ztrátám plynoucím z pohybu měnových kurzů, úrokových sazeb, cen komodit nebo zhoršení bonity vašich dlužníků.

   

  • Získáte srovnání vašeho stávajícího způsobu řízení finančních rizik s nejlepší praxí ve vašem oboru, včetně přehledu a ohodnocení významnosti případně zjištěných nedostatků a návrhu příslušných opatření k jejich řešení. Budeme vaším partnerem při zavádění navržených opatření do praxe.

   

  • Jste-li regulovaným subjektem, umožní vám naše služby dosáhnout souladu s regulatorními požadavky na stanovení a vykazování kapitálové přiměřenosti a identifikovat oblasti možných kapitálových úspor.

   

  • S naší pomocí zajistíte soulad s platnou legislativou týkající se účetního zachycení a vykázání finančních nástrojů, včetně stanovení výše snížení hodnoty finančních aktiv a aplikace tzv. zajišťovacího účetnictví.