China

Contact us 

Please contact us if you have any questions about China Tax Services or on any other matter.

China & HK SAR

Khoon Ming Ho

Khoon Ming Ho

Partner in charge, Tax - China & HK SAR

+86 (10) 8508 7082

Northern (Beijing, Qingdao, Shenyang)

David Ling

David Ling

Partner in charge, Tax - Northern

+86 (10) 8508 7083

Eastern and Western (Shanghai, Chengdu, Hangzhou, Nanjing)

Lewis Lu

Lewis Lu

Partner in charge, Tax - Eastern and Western

+86 (21) 2212 3421

Southern (Guangzhou, Shenzhen, Fuzhou, Xiamen)

Eileen Sun

Eileen Sun

Partner in charge, Tax - Southern

+86 (755) 2547 1188