header

СЕС за изискванията за корекция на ползван данъчен кредит

31 октомври 2012 г.

Две скорошни решения на Съда на Европейския съюз („СЕС” или „Съдът”) по дело C-550/11, ПИГИ, и C-234/11, ТЕЦ Хасково, разглеждат европейските ДДС правила за корекция на ползван данъчен кредит в контекста на облагане, извършено по българските ДДС правила.
Въпреки че заключенията на Съда хвърлят светлина върху данъчното третиране, което следва да се приложи, някои важни въпроси все още остават неизяснени.

Фактическа обстановка

Въпросите, отправени към СЕС и по двете дела, се отнасят до случаи, при които приходните органи смятат, че са налице основания за корекция на приспаднат данъчен кредит, ползван от данъчно задължените лица по покупки на стоки и дълготрайни активи.

ТЕЦ Хасково разрушава част от сградите, които е придобил, с цел извършване на модернизация на своята топлоелектроцентрала. Данъкоплатецът твърди, че не следва да се извършва корекция на ползвания данъчен кредит, тъй като старите сгради са били разрушени с цел изграждане на нови, които ще бъдат използвани за извършване на облагаеми доставки.

В делото ПИГИ приходните органи установяват липси в инвентара на данъчно задълженото лице, дължащи се на кражба от търговския обект на лицето. Данъкоплатецът е уведомил полицията за кражбата, но извършителят не е установен. Според данъчно задълженото лице кражбата на стоките трябва да бъде разглеждана като причинена от непреодолима сила, тъй като тя не би могла да бъде предвидена. С оглед на това не следва да се извърша корекция на приспаднатия данъчeн кредит.

И по двете дела приходните органи не възприемат доводите на данъчно задължените лица.

В този контекст Варненският административен съд отправя няколко въпроса до СЕС, които по същество целят да установят дали българските правила по отношение изискванията за корекция на ползван данъчен кредит са съвместими с Директива 2006/112/ЕС („ДДС Директивата”).

Решенията

СЕС припомня, че правото на приспадане на данъчен кредит възниква към момента на покупката. В случай че има промяна в предназначението на получените стоки или като цяло във факторите, използвани за определяне на размера на приспадане, съгласно чл. 185 (1) на ДДС Директивата следва да се извърши корекция на ползвания кредит. В тази връзка и в двете дела Съдът започва с анализ дали е настъпила такава промяна.

В ТЕЦ Хасково Съдът очаквано заключава, че разрушаването на сгради с цел модернизация на топлоелектроцентрала не води до промяна във факторите, използвани при определянето на първоначалния размер на данъчния кредит. Според СЕС, придобиването на сградите и тяхното последващо унищожаване трябва да се разглеждат като поредица от свързани сделки, извършени с цел осъществяването на бъдещи облагаеми доставки.

Въпреки че решението е положително за данъкоплатеца, то не дава ясен отговор на въпроса дали при различни обстоятелства разрушаването на вещ ще доведе до такова изменение във факторите, определящи размера на данъчния кредит. Съгласно чл. 185 (2) от ДДС Директивата не следва да се прави корекция в случай на унищожаване или погиване на вещ. Съдът обаче не стига до анализ на случая от перспективата на изключенията в чл. 185 (2). Ето защо изглежда, че необходимостта от корекция на данъчен кредит при унищожаване на стоки трябва да бъде анализирана във всеки конкретен случаи.

За разлика от ТЕЦ Хасково, в ПИГИ Съдът стига до извода, че кражбата на стока води до промяна на факторите, използвани за определяне на размера на данъчния кредит, тъй като откраднатите стоки няма да бъдат повече използвани в облагаемата дейност на лицето. Ето защо Съдът продължава анализа си с цел да установи дали обстоятелствата по делото изискват да се приложат изключенията на чл. 185 (2) от ДДС Директивата, при които корекция не се извършва. Едно от общите изключения в тази разпоредба засяга надлежно доказана кражба на вещ. Въпреки това, със специална дерогация се дава възможност на държавите членки да изискват корекции при всички случаи на кражба. Въз основа на това СЕС заключава, че българската държава се е възползвала от това право и може да изисква корекция на приспаднатия данъчен кредит в случай на кражба, независимо от обстоятелствата, свързани с тази кражба. От решението на Съда става също така ясно, че кражбата не е събитие, причинено от непреодолима сила.

Последиците

Главният извод, който може да бъде направен от тези две решения на СЕС, е, че когато данъкоплатците анализират необходимостта от корекция на ползван данъчен кредит по правилата на ЕС, следва преди всичко да се прецени дали е настъпила промяна във факторите, използвани за определяне размера на първоначално приспаднатия кредит. В ТЕЦ Хасково, поради връзката между разрушаването и бъдещата облагаема дейност, Съдът заключава, че няма такава промяна във факторите и затова спира анализа си дотам.

За разлика от ТЕЦ Хасково, в ПИГИ СЕС намира, че е налице промяна във факторите, определящи размера на данъчния кредит и затова като следваща стъпка анализира изключенията в чл. 185 (2) на ДДС Директивата. Специфичният резултат в ПИГИ следва от факта, че става въпрос за кражба, а държавите членки имат правото да изискват корекция на приспаднатия данъчен кредит за откраднати стоки. Остава въпрос на бъдещо тълкуване дали изключенията на чл. 185 (2) на ДДС Директивата позволяват на данъкоплатците да не правят корекции в случаи, при които причината за погиването или липсата на стоките е различна.

Ако желаете да обсъдим последствията от тези решения на СЕС за Вашия бизнес, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

 

За информация

Калин Хаджидимов
Съдружник, Данъчни и правни услуги
Тел:  + 359 (2) 9697 700
Факс: + 359 (2) 9697 878
khadjidimov@kpmg.com

Аркадиуш Мйежейевски
Съдружник, Данъчни консултантски услуги
Тел:  + 359 (2) 9697 700
Факс: + 359 (2) 9697 878
arekmierzejewski@kpmg.com

Иван Въргулев
Директор, Непреки данъци
Тел:  + 359 (2) 9697 700
Факс: + 359 (2) 9697 878
ivargoulev@kpmg.com

В това издание

Фактическа обстановка

Решенията

Последиците

За информация
 
Прекратяване на регистрация | Поверителност | Правни условия

КПМГ България ООД, бул."България" 45/A, 1404 София, България.

© 2012 КПМГ България ООД е българско дружество с ограничена отговорност и фирма-членка на КПМГ мрежата от независими фирми-членки, филиали на КПМГ Интернешънъл Кооператив ("КПМГ Интернешънъл"), швейцарско юридическо лице. Всички права запазени.