Belgium

Details

 • Service: Tax & Legal
 • Type: Business and industry issue
 • Date: 14/05/2013

"Update" Begrotingscontrole – meer details beschikbaar over fiscale maatregelen 

E-tax flash
Eind maart bereikte de federale regering in het kader van haar begrotingscontrole een akkoord over een aantal fiscale maatregelen. De regering zet momenteel deze maatregelen om in wetgeving, maar ondertussen zijn al meer details bekend geraakt. Merk op dat wat hierna volgt nog kan wijzigen.

Geen dubbel gebruik van DBI-aftrek en NIA

Aandelen zouden, vanaf aanslagjaar 2014, worden uitgesloten van de berekeningsbasis van de notionele interestaftrek (NIA) wanneer de dividenden ervan in aanmerking komen voor de DBI-aftrek.

 

Liquidatieboni

Liquidatieboni die worden betaald of toegekend vanaf 1 oktober 2014 zouden onderworpen worden aan een roerende voorheffing (RV) van 25%.

 

Vanaf 1 juli 2013 zou het mogelijk zijn om belaste reserves die ten laatste op 31 maart 2013 door de algemene vergadering zijn goedgekeurd, uit te keren met inhouding van 10% RV, op voorwaarde dat het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in kapitaal in het laatste boekjaar dat wordt afgesloten vóór 1 oktober 2014. Met deze dividenden moet geen rekening worden gehouden om te bepalen of het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van toepassing kan zijn.

 

Een latere kapitaalvermindering zou eerst aangerekend worden op deze kapitaalinbreng.

 

Naar aanleiding van latere kapitaalverminderingen zouden deze opgenomen reserves als volgt belast worden:

 

 Tarief  KMO (art. 15 W.Venn.)*  Andere vennootschappen
 15%  In jaar 1 en 2  In de jaren 1 tot en met 4
 10%  In jaar 3  In jaar 5 en 6
 5%  In jaar 4  In jaar 7 en 8
 -  Vanaf jaar 5  Vanaf jaar 9

* Op het moment van kapitaalinbreng

 

Wanneer de vennootschap een positief boekhoudkundig resultaat heeft behaald tijdens het belastbare tijdperk waarin ze haar belaste reserves uitkeert en wanneer de vennootschap dividenden heeft uitgekeerd in de loop van minstens één van de vijf belastbare tijdperken voorafgaand aan deze uitkering, wordt een (niet-aftrekbare) afzonderlijke aanslag van 15% gevestigd op het positieve verschil tussen:


1° het product van:

 

 • het resultaat van het belastbare tijdperk waarin ze haar belaste reserves uitkeert en
 • de verhouding tussen de som van de dividenden uitgekeerd in de loop van de vijf voorafgaande belastbare tijdperken en de som van de resultaten van deze belastbare tijdperken;
  en


2° de dividenden die effectief zijn uitgekeerd als winst van het belastbare tijdperk waarin de belaste reserves zijn uitgekeerd.

 

Bijgevolg, in de mate dat de dividendpolitiek van de vijf voorafgaandelijke belastbare tijdperken niet wordt verdergezet in het jaar van uitkering van de belaste reserves, zal een extra belasting van 15% verschuldigd zijn op het verschil.

 

Elke wijziging aan de afsluitdatum van het boekjaar vanaf 1 mei 2013 is zonder uitwerking.
 
Verlaagd tarief in de RV op dividenden op nieuwe aandelen in KMO’s

Een verlaagd tarief in de RV zal worden ingevoerd op dividenden op nieuwe aandelen op naam in KMO’s die inbrengen in geld vertegenwoordigen die worden gedaan vanaf 1 juli 2013. Inbrengen die voortkomen uit de hierboven bedoelde uitkeringen van belaste reserves worden uitgesloten.

 

Enkel dividenden op nieuwe aandelen in KMO’s komen in aanmerking. KMO’s worden gedefinieerd onder verwijzing naar artikel 15 van het Wetboek Vennootschappen. De uitkerende vennootschap moet enkel een KMO zijn op het moment van de inbreng in geld. Vennootschappen zonder minimumkapitaal komen niet aanmerking behalve wanneer het kapitaal na de inbreng ten minste gelijk is aan het minimumkapitaal van een BVBA (18.550 EUR).

 

Het RV-tarief is

 

 • 25% op dividenden uitgekeerd uit winsten behaald in het eerste boekjaar volgend op de inbreng;
 • 20% op dividenden uitgekeerd uit winsten behaald in het tweede boekjaar volgend op de inbreng;
 • 15% op dividenden uitgekeerd uit winsten behaald in het derde en elk volgend boekjaar volgend op de inbreng.

 

De aandelen moeten ononderbroken in volle eigendom worden aangehouden vanaf hun ontstaan tot de uitkering van het dividend om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief. Neutraliteit wordt in dit verband verzekerd in het geval van erfenis, schenking of belastingneutrale reorganisaties.

 

Elke wijziging aan de afsluitdatum van het boekjaar vanaf 1 mei 2013 is zonder uitwerking.


Andere anti-misbruikbepalingen zullen ook worden ingevoerd zoals:

 • kapitaalverhogingen volgend op kapitaalverminderingen gedaan na 1 mei 2013 genieten niet van de verlaagde roerende voorheffing behalve in het geval dat en in de mate dat de kapitaalverhoging de kapitaalvermindering overtreft;
 • de sommen die het resultaat zijn van een kapitaalvermindering gedaan na 1 mei 2013 door een vennootschap die verbonden of geassocieerd is met personen (inclusief echtgenoten, ouders en kinderen ten laste) die deze sommen herinvesteren in het kapitaal van een andere vennootschap kunnen ook niet van de verlaagde roerende voorheffing genieten;
 • de kapitaalverhoging moet volledig volstort zijn;
 • er mogen geen preferente aandelen worden gecreëerd.

 

Registratierechten

Het algemeen vast recht wordt verhoogd van 25 naar 50 EUR vanaf 1 juli 2013 (datum van registratie van de akten). Het recht op de vestiging of overdracht van een erfpachtrecht en opstalrecht wordt verhoogd van 0,2 % naar 2% (0,5% voor VZW’s) (authentieke akten vanaf 1 juli 2013).

 

Tenslotte worden de accijnzen op tabak opnieuw verhoogd (inwerkingtreding: 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

 

 

Share this