Belgium

Details

  • Type: Business and industry issue
  • Date: 20/07/2011

Voor meer informatie:

Sophie Schellens

+32 11 28 66 03

Sophie Schellens

Het uur van de waarheid voor de aanvullende pensioenen? 

Waarover gaat het?
SIGeDIS (staat voor ‘Sociale Individuele Gegevens - Données Individuelles Sociales') is een databank van ‘aanvullende pensioenen' waarin alle gegevens zitten van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die onderworpen zijn aan de Belgische sociale en arbeidswetgeving met betrekking tot het aanvullend pensioen opgebouwd in België en in het buitenland.

Deze databank is reeds operationeel wat betreft de aanvullende pensioenen voor werknemers en zal vanaf 1 januari 2013 eveneens operationeel worden voor de aanvullende pensioenen die zelfstandigen opbouwen (of reeds hebben opgebouwd). De banken en verzekeraars hebben met het oog op de werking van de databank inmiddels alle informatie m.b.t. extralegale pensioenen doorgegeven.


Het spreekt voor zich dat de databank de ultieme troef zal zijn in het kader van een betere controle van de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving ter zake.


Noodzaak van opvolging van 80% regel
Tot op heden was het geen eenvoudige taak voor de fiscus om de 80%-grens te controleren.
Bij een “grondige” fiscale controle werd het fiscaal attest en mogelijks een 80% -grensberekening opgevraagd. Mits oplevering van deze stukken kon een controle vaak worden afgesloten (zonder nader onderzoek). In vele andere gevallen kwam de pensioenvorming binnen het wettelijk fiscaal kader zelfs niet ter sprake.


Met de databank beschikt de fiscus nu wel over een efficiënt wapen teneinde o.m. de naleving van de zogenaamde 80%- grens grondig te controleren.


Zoals bekend zijn de premies die uw vennootschap betaalt voor de opbouw van uw extralegaal pensioen maar fiscaal aftrekbaar in de mate waarin die 80%-grens gerespecteerd wordt. Eenvoudig samengevat betekent dit dat de som van het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen en groepsverzekering/interne pensioentoezegging) niet meer mag bedragen dan 80 % van de laatste normale jaarlijkse bruto bezoldiging.


Bij het afsluiten van een nieuw pensioencontract wordt vaak geen rekening gehouden met oude of reeds lopende contracten bij andere verzekeraars. In de praktijk geeft dit vaak aanleiding tot foutieve berekeningen van de 80%-regel of fouten bij de berekening van een zogenaamde backservice waardoor er een te grote aftrekbare premie wordt berekend. Dergelijke praktijken zullen voortaan niet langer mogelijk zijn.


Voortaan zal eveneens een regelmatige evaluatie van de bijdragen in de tweede pensioenpijler een absolute must worden. Onder meer volgende factoren kunnen een weerslag hebben op de aftrekbaarheid van de bijdragen:

 

  • een wijziging in uw burgerlijke staat;
  • een wijziging in uw jaarlijkse bezoldiging.


Er dient eveneens rekening te worden gehouden met uw wettelijk pensioen (die een jaarlijkse indexatie ondergaat) en andere vormen van extralegaal pensioen die u heeft, bijvoorbeeld het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.
Let op: De vennootschappen die aan hun zelfstandige bedrijfsleiders een interne pensioentoezegging beloven, zullen ieder jaar zelf de nodige gegevens moeten aanleveren aan de databank.


De fiscus heeft voortaan een (geautomatiseerd) controle-instrument in handen teneinde de fiscale controles m.b.t. ondermeer de 80%-regel aanzienlijk te vergemakkelijken. Vanaf 1 januari 2013 mogen de zelfstandige bedrijfsleiders (en hun adviseurs) zich aan een grondige(r) controle ter zake verwachten.

 

 

Nota
De invloed van de formatienota van Minister Elio Di rupo is tot op heden niet bekend maar illustreert wel het belang van de bestaande wetgeving (aanvullende pensioenopbouw) en rulingpraktijken (interne meerwaarden) en het voordelig karakter voor de belastingplichtige.